51/09

K bodu 1-

Spojená škola Tvrdošín má v súčasnosti 722 žiakov. Počet žiakov k 15. 09. 2007 bol 765 žiakov a k 31.08.2008 mala škola 755 žiakov.

Údaje o vedúcich zamestnancoch školy:
- riaditeľ školy: Ing. Ján Korenčiak
- zástupca technicko – ekonomický: Ing. Štefan Horváth
- zástupca pre všeobecnovzdelávacie predmety: RNDr. Štefánia Škuligová
- zástupca pre odborné predmety: Ing. Mariana Martinková
- výchovný poradca: Ing. Dušan Venglarčík
- koordinátor prevencie: Mgr. Vladimír Šlesár

Štruktúra zamestnancov SŠ
riadiaci pracovníci:
- riaditeľ školy – štatutárny orgán zamestnávateľa
- zástupca riaditeľa školy za SPŠ I. G. Tvrdošín – pre všeobecnovzdelávacie predmety
- zástupca riaditeľa školy za OA Tvrdošín – pre odborné predmety
- zástupca riaditeľa školy pre technicko-ekonomické činnosti
- vedúci vychovávateľ pre DM
- vedúci dielní
- správca počítačovej siete
- vedúci informačného centra

pedagogickí pracovníci:
- riaditeľ školy – štatutárny orgán zamestnávateľa
- zástupca riaditeľa školy za SPŠ I. G. Tvrdošín – pre všeobecnovzdelávacie predmety
- zástupca riaditeľa školy za OA Tvrdošín – pre odborné predmety
- pedagogický vedúci dielní
- vedúci vychovávateľ pre domov mládeže
- výchovný poradca
- vedúci predmetových komisií
- triedni učitelia, vychovávatelia v DM
- učitelia

technicko-hospodárskí pracovníci:
- riaditeľ SŠ
- zástupca riaditeľa školy pre technicko-ekonomické činnosti
- vedúci ŠJ
- finančná účtovníčka
- mzdová účtovníčka
- tajomníčka
- školník
- skladník
- upratovačky
- hlavná kuchárka, kuchárka, pomocná kuchárka, skladníčka
- údržbár
- technik CO, PO, BOZP
- energetik
- vrátnik

Štruktúra zamestnancov SŠ je stanovená v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 341/2004, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní.

Údaje o priestoroch a materiálno-technických podmienkach školy
- telocvičňa
- ihrisko
- posilňovňa
- sauna
- šatne
- dielne
- jazyková učebňa
- učebňa informatiky
- odborné učebne pre vyučovanie (ŠVL – počítače, dielne, laboratória – elektrotechnické predmety, Autocad, SOLIDEDGE, administratíva a korešpondencia)

Rozvoj strojárskeho odboru na Spojenej škole Tvrdošín je zabezpečený prostredníctvom odboru technika a prevádzka dopravy.