51/09

K bodu 1-

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja 4/2004 a Dodatku 1 k tomuto VZN o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja možno poskytnúť právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území ŽSK a súčasne na jeho území rozvíjajú významné aktivity v oblasti školstva a vzdelávania, záujmovo-umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít, športu a telovýchovy, zdravotníctva, sociálnych služieb, charity, verejnoprospešných aktivít a pod. Vyplnený formulár žiadosti o dotáciu, ktorý je uvedený na stránke www.zask.sk v sekcii Úrad ŽSK, v časti Granty a dotácie, v položke Poskytovanie dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja (http://www.zask.sk/showdoc.do?docid=9224), môžete poslať e-mailom na adresu , alebo poštou na adresu Úradu ŽSK, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina. V tomto roku je možné podať žiadosť do 31. mája 2009. Dotácia by sa mala uviesť do daňového priznania ako každý iný príjem.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.05.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky