50-08

K bodu 1-

Obec na dané aktivity môže žiadať finančné prostriedky z aktuálnej výzvy vyhlásenej 14.8.2008 na Cezhraničnú spoluprácu PL-SR z priority 2 – Socioekonomický rozvoj do 31.10.2008. Podávané projekty v tejto výzve sú nad 50 tis. eur. Projekty v rámci tohto Programu musia splniť aspoň 2 zo 4 kritérií, ktoré sú uvedené v článku 9 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 zo dňa 5. júla 2006. Oprávnené územie implementácie projektu je nasledovné:
- Na poľskej strane hranice – NUTS III (subregióny): bielsko-bialski, nowosądecki, krośnieńsko-przemyski a NUTS IV (okresy):
- oświęcimski (subregión krakowsko-tarnowski – NUTS III),
- pszczyński (subregión centrálny śląski (sliezsky) – NUTS III),
- rzeszowski a Rzeszów grodzki (subregión rzeszowsko-tarnobrzeski).
- Na slovenskej strane hranice – NUTS III (regióny) Žilinský kraj a Prešovský kraj.
Suma príspevku ERDF, ktorá je k dispozícii v rámci 1. kola výzvy je cca. 20 mil. EUR. Oprávnení žiadatelia:
- samosprávne jednotky a ich zväzy a asociácie
- štátne administratívne jednotky založené štátom alebo samosprávou za účelom poskytovania verejných služieb
- mimovládne neziskové organizácie
- Európske zoskupenia územnej spolupráce

Originál a 2 kópie Formuláru žiadosti o FP spolu s prílohami a elektronickou verziou Formulára žiadosti o FP na CD musia byť doručené doporučenou poštou v zapečatenej obálke, kuriérom, alebo osobne na Spoločný technický sekretariát najneskôr do konca termínu výzvy t.j. 31. októbra 2008, 17:00. Záväzným dátumom predloženia originálu balíku Žiadosti o FP je dátum poštovej pečiatky na obálke. Adresa STS je nasledovná: Spoločný technický sekretariát
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013, Al. Słowackiego 56/6,
30-018 Krakov, Poľská republika.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 vyhlásil dňa 14. apríla 2008 priebežnú výzvu na predkladanie žiadosti o finančný príspevok v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 pod kódom výzvy: OPSRCR/2008/01. Jej prioritnou osou je Podpora sociokultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce. Oblasťou podpory do ktorej sa je možné zapojiť vo vašom prípade je Spolupráca a sieťovanie a Rozvoj cezhraničného turizmu.
Cieľom oblasti podpory Spolupráca a sieťovanie je zlepšenie vytvárania cezhraničných sietí orientovaných na spoluprácu medzi regionálnymi a miestnymi inštitúciami v rôznych oblastiach a spolupráca zložiek integrovaných záchranných systémov, príprava spoločných rozvojových a strategických dokumentov. Indikatívny zoznam podporovaných aktivít v oblasti podpory je nasledujúci:
- spracovanie strategických dokumentov cezhraničnej spolupráce a spoločných rozvojových projektov so zameraním na životné štandardy, turizmus, sociálny a kultúrny rozvoj;
- budovanie dlhodobej spolupráce inštitúcií verejnej správy a ďalších inštitúcií a organizácií všeobecne prospešného charakteru za účelom harmonizovaného rozvoja pohraničných regiónov;
- príprava a spracovanie plánov krízového riadenia na lokálnej a regionálnej úrovni;
- výmena skúseností k problematike posilňovania zásady „zdola nahor“ a princípu partnerstva, cezhraničnej integrácie formou seminárov a konferencií na lokálnej a regionálnej úrovni;
- zlepšovanie spolupráce lokálnych a regionálnych aktérov zavedením lepšieho regionálneho riadenia príslušných rozvojových stratégií v súlade s novou dimenziou cezhraničnej spolupráce pre roky 2007-2013;
- zachovanie a ďalší rozvoj regionálnych konzultačných a koordinačných sietí na úrovni
samospráv a záujmových skupín;
- výmena, plánovanie a monitorovanie cezhraničných regionálnych a územných plánov
a existujúcich systémov výmeny údajov;
- systematické rozvíjanie spolupráce obcí podobnej veľkosti s cieľom výmeny skúseností s prípravou, realizáciou a hodnotením rozvojových a sociálno - kultúrnych aktivít a následným zlepšovaním fungovania rozhodovacích procesov samospráv na oboch stranách hranice;
- dlhodobá podpora sektorových sietí spolupráce (intenzifikácia kontaktov medzi mestami resp. záujmovými skupinami v oblasti kultúry, mládeže, voľno časových aktivít…);
- posilňovanie cezhraničnej spolupráce medzi euroregiónmi formou spoločných aktivít,
projektov, propagačných materiálov, organizovaním pravidelných konferencií a
seminárov k aktuálnym problémom euroregiónu;
- príprava a realizácia kooperačných projektov s cieľom znížiť sociálne rozdiely medzi mestom a vidiekom formou výmeny skúseností a prezentácie dobrých príkladov z praxe.
Cieľom oblasti podpory Rozvoj cezhraničného turizmu je zvýšenie ekonomického významu turizmu v prihraničnom regióne; zvýšenie domácej a zahraničnej návštevnosti, hlavne pobytovej, vrátane predĺženia turistickej sezóny; využitie regionálnych a lokálnych špecifík na zvýšenie počtu turistických atraktivít a udržanie prírodného a kultúrneho dedičstva v regióne so zameraním na rozvoj turizmu. Indikatívny zoznam podporovaných aktivít v oblasti podpory je nasledujúci:
- rozvoj a rekonštrukcia infraštruktúry turizmu (budovanie novej a rekonštrukcia existujúcej infraštruktúry, najmä v oblasti dopravy);
- sprístupnenie objektov a atraktivít turizmu tradičnou i interaktívnou formou;
- vytváranie spoločných informačných systémov turizmu prihraničného regiónu;
- rekonštrukcia historických, kultúrnych, technických a prírodných objektov v prospech rozvoja turizmu;
- tvorba a prepojovanie služieb/marketingu z oblasti cestovného ruchu (napr. rodinné pasy);
- spoločná propagácia regiónu na významných regionálnych veľtrhoch cestovného ruchu (formou spoločných stánkov, propagačných materiálov, spoločných prezentácií, a pod.);
- spracovanie a implementácia spoločných rozvojových stratégií pre oblasť turizmu;
- školenia a tréningy pracovníkov v oblasti turizmu s cieľom zvýšenia kvality poskytovaných služieb;
- rekonštrukcia a budovanie miestnych turistických chodníkov, cyklotrás, jazdeckých ciest (hipoturistika), tematických chodníkov, vodných ciest vrátane sprievodných dopravných zariadení;
- vytvorenie väčšej ponuky služieb spĺňajúcich kritériá ekoturistiky;
- podpora rozšírenia koordinovanej turistickej činnosti v prírodne chránených (resp. chránených krajinných oblastiach) oblastiach a v ich blízkosti;
- podpora prepojovania rekreačného cestovného ruchu s aktívnou turistikou v prírode, zavádzanie nových trendov (lanové centrá, lezecké steny, a pod.) a vytváranie inovatívnych produktov cestovného ruchu;
- príprava spoločných rozvojových štúdií a štúdií rozvoja cestovného ruchu.

Podmienky oprávnenosti detailne špecifikuje príloha č. 1 Programového manuálu, ktorá je dostupná na internetovej stránke www.sk-cz.eu. Vo všeobecnosti sú podmienky oprávnenosti žiadateľov nasledovné:
- právna subjektivita v súlade s legislatívou SR a ČR,
- žiadateľmi sú výlučne právnické osoby,
- žiadatelia majú sídlo na oprávnenom území SR a ČR (bližšie špecifikované v bode 2.2 Oprávnenosť územia). V odôvodnených prípadoch môžu mať žiadatelia sídlo aj mimo oprávneného územia, nie však mimo územia SR a ČR. Miesto realizácie a dopad projektu však, musí byť v oprávnenom území. Žiadateľ musí takýto postup zdôvodniť v Žiadosti o poskytnutí finančného príspevku.

Oprávnení žiadatelia - Slovenská republika
1. Štát (Slovenská republika) resp. organizačná zložka štátu
2. Územná samospráva (a jej organizačné zložky)
a) samosprávny kraj (zákon č. 302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov)
b) obec (zákon č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov)
c) mestská časť (zákon č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov)
d) združenie obcí (zákon č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov)
3. Príspevkové a rozpočtové organizácie
a) štátu (tzn. organizačných zložiek štátu; zákon č. 523/2004 Z. z.)
b) samosprávneho kraja (zákon č. 583/2004 Z. z.)
c) obce (zákon č. 583/2004 Z. z.)
d) mestskej časti (zákon č. 583/2004 Z. z.)
4. Komory - záujmová samospráva
a) Slovenská obchodná a priemyselná komora (zákon č. 9/1992 Zb.)
b) Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (zákon č. 30/1992 Zb.)
5. Školy (zákon č. 596/2003)
- základné (vrátane umeleckých)
- stredné školy a učilištia zriadené subjektmi uvedenými v bode 1, 2a-c
- osobitné školy zriadené Krajským školským úradom
- súkromné a cirkevné školy
6. Verejné, štátne a súkromné vysoké školy (zákon č. 131/2002 Z. z.)
7. Neinvestičný fond (zákon č. 147/1997 Z. z.)
8. Nezisková organizácia (zákon č. 213/1997 Z. z.)
9. Záujmové združenie právnických osôb (§20f-20j zákona č. 40/1964 Zb.)
10. Občianske združenie (zákon č. 83/1990 Zb.)
11. Nadácia (zákon č. 34/2002 Z. z.)
12. Cirkvi a náboženské spoločnosti (zákon č. 308/1991 Zb.)
13. Štátny podnik (zákon č. 111/1990 Zb.)
14. Akciová spoločnosť (zákon č. 513/1991 Zb.) s 80 % podielom verejnoprávnych osôb
(uvedených v bode 1. a 2.) na základnom kapitáli a 80% podielom verejnoprávnych
právnických osôb (uvedených v bode 1 a 2.) na hlasovacích právach.
15. Spoločnosť s ručením obmedzeným (zákon č. 513/1991 Zb.) s 80 % podielom
verejnoprávnych osôb (uvedených v bode 2) na základnom kapitáli a 80% podielom
verejnoprávnych právnických osôb (uvedených v bode 2.) na hlasovacích právach.
16. SAV (zákon č. 133/2002 Z. z.)
17. Slovenská televízia (zákon č. 16/2004 Z. z.)
18. Slovenský rozhlas (zákon č. 619/2003 Z. z.)
19. Matica Slovenská a jej organizačné zložky s právnou subjektivitou (zákon č. 68/1997 Z.z.)
20. Európske združenie územnej spolupráce v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce
(EZÚS) - po nadobudnutí účinnosti príslušnej národnej legislatívy
21. Slovenský červený kríž (zákon č. 460/2007 Z. z.)

Oprávnené oblasti, v ktorých je možné realizovať projekty, sú oblasti pohraničia na úrovni NUTS III, v Slovenskej republike ide o územie Trnavského, Trenčianskeho a Žilinského samosprávneho kraja a v Českej republike o územia Juhomoravského, Zlínského a Moravskosliezkeho kraja. Každý podporený projekt musí zároveň na túto oblasť vykazovať cezhraničný dopad.

Dĺžka trvania projektu by nemala prekročiť 36 mesiacov v závislosti od cieľov a očakávaných výsledkov projektu. Projektom s dlhšou dobou realizácie bude venovaná osobitná pozornosť v rámci zasadnutia Spoločného monitorovacieho výboru, pričom v odôvodnených prípadoch môžu byť schválené aj takéto projekty.

Oprávnené náklady sú podrobne uvedené v Príručke pre žiadateľa a metodických usmerneniach k oprávnenosti nákladov zverejnených na www.sk-cz.eu.

Pri predložení žiadosti o FP je uplatňovaný nasledovný postup:
- vedúci partner je určený spomedzi partnerov ako partner spravidla s najväčším rozpočtom v rámci projektu alebo s najväčším podielom aktivít na projekte, pričom primárne zodpovedá za celkovú implementáciu projektu vrátane predkladania žiadosti o platbu a s tým spojených finančných náležitostí.
- vedúci partner vo formulári identifikuje hlavného cezhraničného partnera v prípade, ak je viac partnerov z druhej strany hranice. Hlavný cezhraničný partner je spravidla ten, ktorý má na opačnej strane hranice najväčšiu finančnú účasť, najvyšší podiel aktivít na projekte, prípadne najväčší dopad projektu. V prípade ak je na druhej strane hranice len jeden partner, tento bude označovaný ako hlavný cezhraničný partner.
- žiadateľ (vedúci partner) vypracuje žiadosť o FP vyplnením predpísaného formulára, ktorý je prílohou č. 5 Programového manuálu.

Inštrukcie k vypracovaniu žiadostí o FP
Formulár Žiadosti o FP, Príručka pre žiadateľa a iné potrebné dokumenty sú uvedené spolu s výzvou na internetovej stránke www.sk-cz.eu Žiadateľ sa pri príprave žiadosti o FP riadi nasledovnými pokynmi:
- žiadateľ vypĺňa predpísaný formulár žiadosti o FP v jazyku vedúceho partnera (t.j. slovenskom jazyku alebo českom jazyku);
- žiadateľ k Žiadosti o FP predkladá prílohy k Žiadosti o FP (platné, aktuálne a očíslované)
zoradené podľa predpísaného zoznamu (podľa zoznamu príloh žiadosti o FP, ktorý je
uvedený v Príručke pre žiadateľa);
- žiadateľ predloží Žiadosť o FP v tlačenej podobe (vrátane príloh) v jednom origináli a v dvoch kópiách (tieto kópie dokumentov nemusia byť úradne overené). K originálu Žiadosti o FP priloží aj jeden CD/DVD nosič obsahujúci elektronickú verziu formuláru žiadosti o FP vrátane harmonogramu a rozpočtu projektu, ktoré tvoria povinné prílohy Žiadosť o FP č. 1. a 2. (CD/DVD prosím prilepte na prednú stranu originálu Žiadosti o FP). V prípade, že žiadateľ nemôže doložiť originál dokumentu, je možné predložiť úradne overenú fotokópiu;
- žiadosť o FP je potrebné vyplniť kompletne (vo všetkých poliach), presne, jednoznačne
a zrozumiteľne, a to na počítači do formuláru aplikácie MS Excel, ktorý bol pre tieto účely
pripravený Riadiacim orgánom a je dostupný na vyššie uvedených internetových stránkach
(rukou písané žiadosti a žiadosti vyplnené písacím strojom budú zamietnuté);
- originál spolu so všetkými prílohami (aj každá kópia) Žiadosti o FP musia byť zviazané jednotlivo hrebeňovou väzbou (1 originál, 2 kópie);
- žiadosť o FP musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom žiadateľa (vedúceho partnera)
a jeho hlavného cezhraničného partnera a potvrdená ich pečiatkou, ak ňou organizácia
disponuje. Podpísaním žiadosti o FP žiadateľ potvrdzuje správnosť údajov. Ak
žiadateľ/hlavný cezhraničný partner má viac ako jedného štatutárneho zástupcu vyžaduje
sa podpis každého z nich.

Doporučujume Vám počkať na vyhlásenie výzvy na podávanie mikroprojektov z Priority 3 Operačného programu Cezhraničná spolupráca PL-SR, ktorá bude vyhlásená na konci septembra, resp. v októbri a zverejnená na webovej stránke Úradu Žilinského samosprávneho kraja www.zask.sk, prípadne sa môžete informovať na Centrálnej koordinančej jednotke Žilinského samosprávneho kraja (Ing. Lenka Vaničková, lvaničkova@zask.sk, 041/5032 340). Projekty od 5 do 50 tis. eur sú práve ideálne pre spomínané aktivity.

Rovnako bude vyhlásená výzva pre fond mikroprojektov v Operačnom programe Cezhraničnej spolupráce SR-ČR, ktorá by mala byť vyhlásená v októbri 2008. Projekty v objeme od 3 do 20 tis. eur. Doporučujeme Vám sledovať webovú stránku Žilinského samosprávneho kraja www.zask.sk, kde by mala byť výzva zverejnená, prípadne sa informovať na Centrálnej koordinačnej jednotke Žilinského samosprávneho kraja (Zuzana Belasová, , 041/5032 301).