5/10

K bodu 1-

Žilinský samosprávny kraj ponúka dve varianty finančnej podpory pre oblasť športu:

1. Grantový program „Vráťme šport do škôl“ – je určený na podporu žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov, ktoré predkladajú stredné školy a školské výchovno-vzdelávacie zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „ŽSK“). Cieľovou skupinou sú deti, mládež a populácia nad 26 rokov.

Grantový program sa skladá zo 4 podprogramov:

a) Športová motivačná kampaň – cieľom podpory je zvýšiť povedomie občanov Žilinského samosprávneho kraja o vplyve športu a športových aktivít na zmenu hodnotovej orientácie a zdravého spôsobu života a zapojiť ich aktívne do športového diania. Finančné prostriedky sú určené na podporu flexibilne a operatívne organizovaných športových aktivít (turnaje, športové hry, atď.).

b) Škola ako centrum športu – cieľom podpory je vytvoriť zo stredných škôl a školských zariadení centrá športu s celoročnou prevádzkou, ktoré aktivizujú pohybové aktivity a sprístupňujú športoviská širokej športovej verejnosti.

c) Telesná výchova – cieľom podpory je vytvoriť materiálno-technické podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces telesnej výchovy v stredných školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach.

d) Športovo-talentovaná mládež – cieľom podpory je:

a) zlepšiť podmienky pre mladé športové talenty prostredníctvom spolufinancovania ich účasti na športových podujatiach a súťažiach celoslovenského a medzinárodného významu,

b) vytvoriť kvalitnejšie tréningové podmienky prostredníctvom zakúpenia tréningových pomôcok a tréningovej výstroje.

Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov v grantovom programe „Vráťme šport do škôl“ sa predkladajú najneskôr do 31. marca 2010 v jednom exemplári na adresu Úradu Žilinského samosprávneho kraja, odbor školstva, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina, s označením na obálke „Vráťme šport do škôl“. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov musí byť v súlade s formulárom žiadosti, ktorú zasiela odbor školstva Žilinského samosprávneho kraja.

Formulár žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov, ako aj samotnú výzvu nájdete od 01. februára 2010 na internetovej stránke Úradu Žilinského samosprávneho kraja www.regionzilina.sk  – sekcia odbor školstva – Infoservis.

2) VZN 4/2004 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja v znení Dodatku 1 z 27. apríla 2005 – je určené pre subjekty pracujúce s deťmi a mládežou v oblasti športu, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Dotácie možno poskytnúť právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území Žilinského samosprávneho kraja a súčasne na jeho území rozvíjajú významné aktivity v oblasti školstva a vzdelávania, záujmovo-umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít, športu a telovýchovy, zdravotníctva, sociálnych služieb, charity, verejnoprospešných aktivít a pod.

Finančné prostriedky možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti podanej Úradu ŽSK, ktorú je potrebné doručiť:

a) do 15. októbra bežného roka, ak majú byť poskytnuté v rámci rozpočtu na nasledujúci rok,

b) vo výnimočných prípadoch do 31. mája nasledujúceho roka.

Formulár žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov podľa VZN 4/2004 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja v znení Dodatku 1 z 27. apríla 2005 nájdete na internetovej stránke ŽSK - http://www.regionzilina.sk/showdoc.do?docid=189.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.01.2010

Sekcie


Jazykové verzie webstránky