5/09

K bodu 1-

Žilinský samosprávny kraj na základe § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné odpady v znení neskorších predpisov vydával Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja číslo 10/2007 o zavedení dane z motorových vozidiel na území Žilinského samosprávneho kraja s platnosťou na rok 2008 aj 2009. Platnosť všeobecne záväzného nariadenia trvá až do termínu, ktorý schváli Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja.

Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja číslo 10/2007 o zdanení motorových vozidiel je zverejnené na web stránke www.zask.sk v sekcii Aktuality (http://www.zask.sk/showdoc.do?docid=11818) a zároveň v záložke Infoservis, v sekcii Smernice a všeobecne záväzné nariadenia (http://www.zask.sk/showdoc.do?docid=189).