5-07

Odpoveď na žiadosť o informácie

ŽSK obdržal dňa 24. 01. 2007 Vaše podanie, v ktorom uvádzate, že ste vlastníkom chatky so súp. čislom 302 v katastri obce Čičmany intravilánu s užívacím povolením, postavenej na základoch pivnice na zemiaky Vašich rodičov na parcele KN 3340/23 a 3340/24 o celkovej výmere pozemku 206 m2 podľa geometrického plánu č. 98/200 urbárskeho pozemku a že chcete predmetné parcely odkúpiť od obce Čičmany.

Žilinský samosprávny kraj nie je vecne príslušný na prejednanie Vašej žiadosti. Vecne príslušným na jej prejednanie je Obecný úrad Čičmany. Sme povinní túto žiadosť postúpiť vecne príslušnému orgánu, ale pri šetrení sme však zistili, že Obecný úrad Čičmany sa už predmetnou záležitosťou zaoberal a na základe toho im Vašu žiadosť nepostupujeme.

K predmetnej veci uvádzame, že obec Čičmany skutočne nie je vlastníkom uvedených parciel, ale vlastníctvo k nim prešlo na základe predpisov o reštitúcii na Urbár a pasienkové spoločenstvo Čičmany.

Z uvedeného dôvodu Vám doporučujeme obrátiť sa na spomínaný Urbár a pasienkové spoločenstvo Čičmany, kde si môžete svoju požiadavku na odkúpenie týchto pozemkov uplatniť.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 23.04.2007

Sekcie


Jazykové verzie webstránky