5-05

K bodu 1 -

a) Uznesením 2/2002 prijatým na 2. zasadnutí konanom 6.2.2002 zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja zobralo na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca Žilinského samosprávneho kraja Ing. Bohuslava Budoša, ktorého politická príslušnosť je HZDS.

Ing. Bohuslav Budoš sa vzdal mandátu poslanca z dôvodu menovania do funkcie riaditeľa Úradu Žilinského samosprávneho kraja.

Náhradník vo volebnom obvode 2 Mgr. JozefVilček zložil zákonom predpísaný sľub poslanca samosprávneho kraja. Jeho politická príslušnosť je HZDS.

b) Uznesením 2 prijatým na 11. zasadnutí konanom 27.8.2003 zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja zobralo na vedomie v zmysle § 13 ods. 1 zákona 302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov vzdanie sa mandátu poslanca Mgr. Petra Kuľhu, ktorého politická príslušnosť je HZDS.

Mgr. Peter Kuľha sa vzdal mandátu poslanca z dôvodu členstva v orgáne právnickej osoby zriadenej ŽSK.

Náhradník vo volebnom obvode 507 Ing. PavolOparty zložil v zmysle § 12 ods. 3 zákona 302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov predpísaný sľub poslanca samosprávneho kraja. Jeho politická príslušnosť je KDH.

c) Uznesením 2 prijatým na 13. zasadnutí konanom 17.12.2003 zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja zobralo na vedomie v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona 302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov vzdanie sa mandátu poslanca Ing. JánaDreisiga, ktorého politická príslušnosť je HZDS.

Ing. Ján Dreisig sa vzdal mandátu poslanca z dôvodu menovania do funkcie riaditeľa Úradu Žilinského samosprávneho kraja.

Náhradník vo volebnom obvode 506 ZdenkoKozák zložil v zmysle § 12 ods. 3 zákona 302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov predpísaný sľub poslanca samosprávneho kraja. Jeho politická príslušnosť je HZDS.

d) Uznesením 2 prijatým na 18. zasadnutí konanom 27.10.2004 zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja zobralo na vedomie v zmysle § 13 ods. 2 písm. d) zákona 302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov zánik mandátu poslanca Ing.Štefana Pucka, ktorého politická príslušnosť je HZDS.

Ing. Štefanovi Puckovi zanikol mandát poslanca právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin.

Náhradník vo volebnom obvode 501 Ing. PeterKorec zložil v zmysle § 12 ods. 2 písm. a) zákona 302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov predpísaný sľub poslanca samosprávneho kraja. Vo voľbách kandidoval ako nezávislý kandidát.

e) Uznesením 3 prijatým na 18. zasadnutí konanom 27.10.2004 zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja zobralo na vedomie v zmysle § 13 ods. 2 písm. g) zákona 302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov zánik mandátu poslanca IvanaKrušinského. Jeho politická príslušnosť bola SDĽ.

Ivanovi Krušinskému zanikol mandát poslanca smrťou.

Náhradník vo volebnom obvode 507 MVDr. JánKubašek zložil v zmysle § 12 ods. 2 písm. a) zákona 302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov predpísaný sľub poslanca samosprávneho kraja. Jeho politická príslušnosť je HZDS.

K bodu 2 -

Zákon NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky upravuje v § 3 prechod pôsobností na samosprávne kraje okrem iného na úseku pozemných komunikácií, trolejbusových dráh a cestnej dopravy.
Od 1.1.2002 prešli pôsobnosti na úseku električkových a trolejbusových dráh.
Od 1.4.2002 sa uskutočnil prechod kompetencií na úseku cestnej dopravy (vnútroštátna pravidelná autobusová doprava)

Žilinský samosprávny kraj vykonáva prenesený výkon štátnej správy v nasledovných oblastiach:


1. Cestná doprava


V oblasti dopravy sa vykonáva prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona NR SR č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších noviel a doplnkov a príslušných vykonávacích vyhlášok a to najmä:

Ø udeľuje, odníma a vykonáva zmeny dopravných licencií na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu a osobitnú autobusovú dopravu /zmluvnú/. Vedie evidenciu jednotlivých licencií a výkon odborného dozoru na dodržiavanie ustanovení rozhodnutí udelených licencií,
Ø schvaľuje cestovné poriadky vnútroštátnej autobusovej dopravy, vykonáva odborný dozor v cestnej doprave, dodržiavanie schválených cestovných poriadkov a sledovanie frekvencie cestujúcich na jednotlivých spojoch a na základe toho vykonáva opatrenia na zabezpečenie prepravy cestujúcich
Ø prejednáva priestupky v cestnej doprave, príp. ukladá pokuty dopravcom za porušenie povinností,
Ø vedie evidenciu dopravcov, jednotného informačného systému vo vnútroštátnej autobusovej doprave,
Ø spolupracuje so všetkými zainteresovanými organizáciami pri realizácii integrovanej dopravy v regióne, príp. aj s organizáciami v susedných regiónoch /aj zahraničných/ a optimalizácii verejnej hromadnej dopravy,

2. Dráhy

2.1 Trolejbusové dráhy- výkon preneseného výkonu štátnej správy :

V oblasti trolejbusových dráh sa vykonáva tak isto prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona NR SR č.164/1996 Z. z. o dráhach v znení neskorších noviel a doplnkov a to najmä:

Ø prerokúva návrh cestovných poriadkov a návrhov zmien pred ich zverejnením s prevádzkovateľom dráhy a následné prispôsobenie cestovných poriadkov vnútroštátnej autobusovej dopravy, vykonáva odborný dozor na dráhach, sleduje frekvencie cestujúcich na dráhach a následné vykonáva opatrenia na zabezpečenie prepravy cestujúcich,
Ø vykonáva pôsobnosť dráhového správneho úradu,
Ø vykonáva štátnu správu vo veciach električkových a trolejbusových dráh, vydáva stanoviská k dokumentáciám týkajúcich sa dráh a ochranného pásma dráh.

Oddelenie v rámci výkonu funkcie dráhového správneho úradu vykonáva funkciu špeciálneho stavebného úradu vo veciach stavby trolejbusových a električkových dráh a stavieb na dráhe v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

1.2. Železničné dráhy

Ø prerokúva návrh cestovných poriadkov a návrhov zmien pred ich zverejnením s prevádzkovateľom dráhy

3. Letecká doprava

V zmysle zákona č.136/2004 Z. z. o letiskových spoločnostiach a o zmene a doplnení zákona č.143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.37/2002 Z. z. letisková infraštruktúra malých letísk, t.j. aj Letiska Žilina dňom 1.1.2005 prešla do vlastníctva Žilinského samosprávneho kraja. V zmysle toho istého zákona Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR založilo akciovú spoločnosť Letisková spoločnosť, a.s. so 100% účasťou štátu, ktorej Žilinský samosprávny kraj prenajal infraštruktúrny majetok letiska. Letisková spoločnosť, a.s. sa bude starať o prevádzkovanie Letiska Žilina.

K bodu 3 -

Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme boli uzatvárané na dobu od 1.1. do 31.12. pre každý rok s dopravcami:
Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť, IČO 36 407 771
Slovenská autobusová doprava Liptovský Mikuláš, akciová spoločnosť, IČO 36 403 431

Rok 2002

Žilinský samosprávny kraj poskytol zálohovo úhradu bežných transferov v zmysle zákona NR SR č. 586/2001 Z. z. o štátnom rozpočte na II až IV Q roku 2002 v súlade s § 3, ods. c) zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. a v súlade so zákonom NR SR č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších noviel od 1.4.2002.

Pre rok 2002 bolo štátnym rozpočtom pridelené 123 971 000 Sk pre podniky SAD z toho prechodom kompetencií boli ku dňu 1.4.2002 delimitované prostriedky v celkovej sume 92 978 000 Sk na Žilinský samosprávny kraj.

Finančné prostriedky za I.Q vo výške 30.992.750 Sk pridelil podnikom SAD Krajský úrad v Žiline, ktorý aj v januári roku 2002 uzavrel s podnikmi SAD zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme, v ktorých boli všetky finančné prostriedky rozdelené medzi podniky SAD Žilina a Liptovský Mikuláš v pomere k ich výkonovým ukazovateľom (ubehnuté km a oskm). Čiastka 30.992,75 Sk predstavuje cca 25 % z ročného objemu bežných transferov.

Finančné prostriedky boli na jednotlivé podniky SAD rozdelené nasledovne:
SAD š.p. Žilina : 74.383.000,- Sk z toho MHD Martin 12.100.000.- Sk, MHD Čadca 2.500.000 a MHD Kysucké Nové Mesto 400.000.- Sk
SAD Liptovský Mikuláš a.s. : 49.588.000.- Sk z toho MHD L. Mikuláš 2.500.000.-Sk, MHD Ružomberok 2.500.000.- Sk a MHD Dolný Kubín 2.000.000.- Sk.

Žilinský samosprávny kraj už uzavreté zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme nemenil a už pridelené finančné prostriedky neprerozdeľoval.

Rok 2003

Pre rok 2003 bolo pre Žilinský samosprávny kraj zákonom NR SR č. 750/2002 Z. z. o štátnom rozpočte účelovo pridelené 132 107 000 Sk na zabezpečenie výkonov vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave z toho pre zabezpečenie výkonov vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave 22 000 000. Sk.-

Finančné prostriedky boli pridelené jednotlivým dopravcom nasledovne:

SAD Žilina a.s. : 76,927.955,- Sk na zabezpečenie výkonov vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave z toho na zabezpečenie výkonov vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave nasledovne: MAD Martin 12.100.000.- Sk, MAD Čadca 2.500.000 a MAD Kysucké Nové Mesto 400.000.- Sk

SAD Liptovský Mikuláš a.s. : 55.179.045.- Sk na zabezpečenie výkonov vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave z toho na zabezpečenie výkonov vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave nasledovne : MAD L. Mikuláš 2.500.000.-Sk, MAD Ružomberok 2.500.000.- Sk a MAD Dolný Kubín 2.000.000.- Sk.

Finančné prostriedky na zabezpečenie výkonov vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave boli pridelené v pomere výkonových parametrov v pravidelnej prímestskej doprave , ktoré boli dosiahnuté u jednotlivých dopravcov za rok 2002 (počet vykonaných kilometrov , počet prevezených cestujúcich, objem poskytnutých zliav vybraným skupinám obyvateľstva v zmysle platného cenového výmeru)

Finančné prostriedky na zabezpečenie výkonov vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave v jednotlivých mestách boli priamo účelovo vyčlenené zákonom NR SR č. 750/2002 Z. z. o štátnom rozpočte.

Prostriedky boli prideľované štvrťročne jednotlivým dopravcom na základe uzavretých zmlúv o výkone vo verejnom záujme (v zmysle § 15, zákona NR SR č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších noviel a predpisov)

Predmetom zmlúv bol záväzok, ktorým sa dodávateľ zaviazal v období od 1.1.2003 do
31.12.2003 poskytovať v rámci svojej pôsobnosti výkon dopravných služieb vo verejnom
záujme za celoštátne regulované ceny s ohľadom na zabezpečenie plynulého a efektívneho
uspokojovania verejných prepravných potrieb. Vykonávanie dopravných služieb sa vzťahuje na vnútroštátne prímestské pravidelné autobusové linky a mestské autobusové linky.

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie výkonov vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave t.j. boli použité na poskytnutie náhrady preukázanej straty (v zmysle vyhlášky MDPT SR č. 151/2003 Z. z.)

Finančné prostriedky boli v zmysle zákona NR SR č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších noviel a doplnkov poskytované preddavkovo štvrťročne a boli tak isto štvrťročne aj zúčtované pričom v zmysle vyhl. č 151/2003 Z. z. MDPT SR bol spracovaný výkaz o výkonoch, nákladoch a tržbách vo verejnej autobusovej doprave za rok 2003 každým dopravcom.

Rok 2004

Pre rok 2004 bolo v rozpočte Žilinského samosprávneho kraja na rok 2004 (piatou úpravou rozpočtu) účelovo pridelené 165 264 000 Sk na zabezpečenie výkonov vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave z toho pre zabezpečenie výkonov vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave 25 000 000 Sk.- na základe uzavretých zmlúv o výkonoch vo verejnom záujme.

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov z rozpočtu ŽSK za rok 2004:

644 dotácie právnickým osobám
Schválený rozpočet 150.464 tis. Sk
V tom MAD 25.000 tis. Sk
Upravený rozpočet 165.264 tis. Sk
V tom MAD 25.000 tis. Sk
Čerpanie výdavkov:165.264 tis. Sk
V tom MAD 25.000 tis. Sk

Finančné prostriedky boli pridelené jednotlivým dopravcom nasledovne:

SAD Žilina a.s. : 96,558.000,- Sk na zabezpečenie výkonov vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave z toho na zabezpečenie výkonov vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave nasledovne: MAD Martin 11.100.000.- Sk, MAD Vrútky 900.000.- Sk, MAD Čadca 2.500.000 a MAD Kysucké Nové Mesto 500.000.- Sk

SAD Liptovský Mikuláš a.s. : 68.706.000.- Sk na zabezpečenie výkonov vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave z toho na zabezpečenie výkonov vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave nasledovne : MAD L. Mikuláš 3.570.000.-Sk, MAD Ružomberok 3.570.000.- Sk a MAD Dolný Kubín 2.860.000.- Sk.

Finančné prostriedky na zabezpečenie výkonov vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave boli pridelené v pomere výkonových parametrov v pravidelnej prímestskej doprave , ktoré boli dosiahnuté u jednotlivých dopravcov za rok 2003 (počet vykonaných kilometrov , počet prevezených cestujúcich, objem poskytnutých zliav vybraným skupinám obyvateľstva v zmysle platného cenového výmeru)

Prostriedky boli prideľované mesačne jednotlivým dopravcom na základe uzavretých zmlúv o výkone vo verejnom záujme (v zmysle § 15, zákona NR SR č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších noviel a predpisov)

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie výkonov vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave a v mestskej autobusovej doprave t.j. boli použité na poskytnutie náhrady preukázanej straty (v zmysle vyhlášky MDPT SR č. 151/2003 Z. z.)

V zmysle vyhl. č. 151/2003 Z. z. MDPT SR bol spracovaný výkaz o výkonoch, nákladoch a tržbách vo verejnej autobusovej doprave za rok 2004 každým dopravcom.

Rok 2005

Pre rok 2005 sú k dnešnému dňu uzavreté zmluvy o budúcich zmluvách o výkonoch vo verejnom záujme s uvedenými dopravcami. Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme sa budú uzatvárať po zasadnutí zastupiteľstva ŽSK v mesiaci apríl 2005.

K bodu 4 –

Zoznam podnikateľských subjektov s majetkovou účasťou Žilinského samosprávneho kraja v rokoch 2001 - 2005:

a) Uznesením 14 z 13. zasadnutia zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, konaného dňa 17.12.2003, poslaneckýzbor schválil založenie Región ŽURNÁL - u, a.s. so sídlom Rosinská cesta 4, Žilina, IČO: 36 417 254, podľa návrhu zakladateľskej listiny spoločnosti.

Predstavenstvo:

Ing. Ján Dreisig -
riaditeľ Úradu ŽSK
Mgr. Marika Gajdošíková -
hovorkyňa Úradu ŽSK

Členovia dozornej rady:

Ing. Marta Mangová -
vedúca odboru financií
Ján Ondrejka -
poslanec ŽSK

Ostatní členovia predstavenstva a dozornej rady nie sú zástupcami samosprávneho kraja.

K bodu 5

Zoznam neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby zriadených Žilinským, samosprávnym krajom podľa zákona č.213/1997:

b) Uznesením 5 z pokračovania 10. zasadnutia zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja konaného dňa 27.8.2003 poslanecký zbor schválil založenie Rozvojovej agentúry Žilinského samosprávneho kraja, n. o. so sídlom Komenského 50, Žilina, IČO: 37 905 783.
c)
Riaditeľ Rozvojovej agentúry ŽSK, n. o.:
Ing. Marián Štefanec

Členovia správnej rady:
Ing. Eugen Dedinský
Jaroslav Fidrík
Prof. Ing. Milan Gregor, PhD.
Ing. Dušan Haluška
JUDr. Milan Chovanec
Ing. Anton Kotešovský
Ing. Vlasta Körnerová
Ing. Ján Líška
Ing. Stanislav Pitoňák
Ing. Daniel Škerda
Ing. Miloš Štepita

Členovia dozornej rady:
Ing. Ján Dreisig
Ing. Marta Jančoková
Ing. Marián Jurina
Ing Ján Mišura
Mgr. Branislav Zacharides
Ing. Jozef Vrážel