5-04

K bodu 1-

Sociálne služby môže poskytovať podľa zákona NR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) i subjekt (predtým pomenovanie „neštátny subjekt“) poskytujúci sociálnu pomoc podľa tohto zákona, čiže právnická (občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb., nezisková organizácia podľa zákona č. 213/1997 Z. z., cirkevná organizácia podľa zákona č. 308/1991 Zb., ďalšia právnická osoba zo zákona a pod.) resp. fyzická osoba. Na to, aby mohla poskytovať tieto služby, musí byť zapísaná do Registra subjektov poskytujúcich sociálne služby vedenom Žilinským samosprávnym krajom, Odborom sociálnych vecí.

Sociálne služby sú definované v § 14 zákona. Medzi ne patrí i starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb (§ 18). Jedným z typov zariadení sociálnych služieb je i detský domov. V § 26 je konkrétne definované akej cieľovej skupine občanov možno poskytovať starostlivosť v detskom domove, čo všetko je detský domov dieťaťu povinný poskytovať, forma a spôsob starostlivosti o deti v detskom domove. Ďalšie podrobnosti o poskytovaní starostlivosti v detskom domove a činnosti detského domova ustanovuje vyhláška MPSVR SR č. 246/2001 Z. z. na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci (počet detí v samostatnej skupine, počet zamestnancov, ich kvalifikácia, spôsob zabezpečovania stravy a pod.).

Podmienky, ktoré musí právnická, resp. fyzická osoba splniť, aby mohla byť zapísaná do vyššie uvedeného registra, aby získala oprávnenie začať poskytovať sociálne služby podľa zákona, o následnej kontrole úrovne poskytovania sociálnych služieb zo stany príslušného orgánu, uzatváraní zmlúv subjektu s klientom o poskytovaní sociálnych služieb, o podmienkach poskytovania finančného príspevku na úhradu nákladov spojených s poskytovaním sociálnych služieb, spôsobe jeho poskytovania a ďalšie podrobnosti sú uvedené v § 72 až § 90 zákona.

Vo veci konkrétneho poskytovania finančných príspevkov na zriadenie neštátneho detského domova uvádzame, že Žilinský samosprávny kraj neposkytuje žiadne finančné prostriedky na jeho zriadenie ako to vyplýva z povinnosti samotného subjektu preukázať materiálne, priestorové, personálne a finančné podmienky na poskytovanie sociálnej služby pri jeho registrácií (§ 74 ods. 4 písm. g zákona). Žilinský samosprávny kraj za podmienok stanovených v citovaných § zákona môže poskytnúť subjektu poskytujúcemu sociálnu pomoc podľa zákona finančný príspevok na konkrétneho občana, ktorému poskytuje sociálnu službu, a ktorého výška je uvedená v prílohe č. 14 k zákonu. To znamená, že jeho výška závisí od počtu občanov, ktorým sú poskytované sociálne služby v predmetnom druhu zariadenia sociálnych služieb.