48-08

K bodu 1 -
Dom slovenských regiónov bol založený ako spoločné zastúpenie ôsmich samosprávnych krajov Slovenska v Bruseli, avšak zastúpenie každého kraja je samostatné. Každý samosprávny kraj svojmu zástupcovi individuálne určuje priority, úlohy a zameranie v Bruseli. Teda regionálny zástupca realizuje činnosti v rámci svojej pracovnej náplne a kompetencií, ktoré sú definované tým ktorým samosprávnym krajom. Samozrejme, ak sú niektoré témy, respektíve problémy identické pre všetky samosprávne kraje, regionálni zástupcovia postupujú spoločne (napr. problematika štrukturálnych fondov).
Zastúpenie Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „Zastúpenie ŽSK“) v Bruseli spolupracuje s komunálnymi samosprávami a neziskovými organizáciami pôsobiacimi na území Žilinského regiónu v rôznych oblastiach a zabezpečuje činnosti ako napr.:
• Pomoc pri identifikovaní finančných zdrojov Európskej komisie z jej programov;
• Sprostredkovanie kontaktov na inštitúcie EÚ, miestne samosprávy a neziskové organizácie v krajinách EÚ;
• Prezentácia miest a obcí na rôznych podujatiach v Bruseli;
• Pomoc pri hľadaní partnerov pre mestá, obce a neziskové organizácie.
V rámci konkrétnych požiadaviek zo strany komunálnych samospráv a neziskových organizácií môže regionálny zástupca poskytnúť pomoc pri sprostredkovaní stretnutí s partnermi a vytvoriť tak komunikačnú platformu pre aktérov stretnutia. Rovnako môže byť nápomocný pri vyhľadaní vhodného partnera na spoluprácu v rámci EÚ projektov a grantových programov. Konkrétne požiadavky zo strany komunálnych samospráv a neziskových organizácií musia byť však v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽSK a zahraničnopolitickými prioritami a cieľmi ŽSK.

K bodu 2 -
Konkrétne požiadavky zo strany komunálnych samospráv musia byť jasne definované a adresované na Zastúpenie ŽSK. Zastúpenie ŽSK v Bruseli môžete kontaktovať aj na Vami uvedených kontaktných údajoch (House of Slovak Regions, Av. De Cortenbergh 89, B-1000, Brussels, tel: +32 2 741 82 77, e-mail: zilina@skregions.eu), prípadne sa môžete obrátiť na Žilinský samosprávny kraj (príslušný odbor podľa zamerania Vašej žiadosti), ktorý bude následne so Zastúpením ŽSK spolupracovať pri spracovaní žiadosti: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
V prípade, že žiadosť zo strany komunálnych samospráv je v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽSK a zahraničnopolitickými prioritami a cieľmi ŽSK, môže regionálny zástupca realizovať aktivity spojené s konkrétnou žiadosťou, a to v rozsahu svojej pracovnej náplne a kompetencií určených ŽSK.

K bodu 3 -
Zástupcovia v Dome slovenských regiónov sú zamestnancami toho ktorého samosprávneho kraja. Ak máte záujem o informácie týkajúce sa pracovných kompetencií zástupcov iných samosprávnych krajov, musíte kontaktovať jednotlivé samosprávne kraje. Pracovná náplň a kompetencie PaedDr. Mareka Dvorského, zamestnanca Žilinského samosprávneho kraj, sú definované nasledovne:

• samostatné vedenie Kancelárie regionálneho zastúpenia ŽSK v Bruseli;
• hájenie záujmov ŽSK v kontakte s inštitúciami EÚ a zároveň vytváranie pozitívneho obrazu o regióne;
• príprava pracovných ciest a stretnutí predsedu a poslancov ŽSK v Bruseli;
• Vyhľadávanie vhodných foriem prezentácie ŽSK v Bruseli a realizácia týchto propagačných podujatí;
• monitoring legislatívy a politických činností EÚ, aktivity iných regiónov EÚ;
• návrh vhodných partnerov pre rozpracované EÚ projekty, grantové programy, prípadne iné formy podporných finančných mechanizmov;
• zabezpečuje agendu spojenú s Výborom regiónov v Bruseli (príprava a analýza materiálov);
• spracúva informácie o medzinárodných konferenciách podľa požiadaviek vedenia úradu;
• podpora spolupráce s ostatnými európskymi regiónmi (nadviazanie nových perspektívnych kontaktov).
• pravidelné informovanie o uskutočnených aktivitách a aktuálnom dianí (týždenne)
• koordinačná a metodická činnosť v rámci využívania finančných prostriedkov z Európskej únie alebo z verejných zdrojov;
• návrh a spracovanie podkladov pre programové dokumenty na úrovni samosprávneho kraja a spolupráca s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR v danej oblasti.