47/09

K bodu 1-

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie zverejnil v auguste 2008 priame zadanie pre národný projekt „Tvorba nových vzdelávacích programov v odbornom vzdelávaní pre potreby automobilového priemyslu II“. Cieľom národného projektu je príprava odborne zdatných absolventov pre potreby automobilového priemyslu, nakoľko trh práce si vyžaduje špecifické odborné kompetencie absolventov stredných škôl. Národný projekt je pokračovaním národného projektu „Tvorba nových vzdelávacích programov v odbornom vzdelávaní pre potreby automobilového priemyslu“, ktorý bol implementovaný Štátnym inštitútom odborného vzdelávania v skrátenom programovacom období 2004 – 2006. Projekt je financovaný cez Európsky sociálny fond.
Národný projekt sa bude koncentrovať na: 

• tvorbu profilov absolventa strednej školy pre potreby výroby automobilových komponentov a automobilového príslušenstva s cieľom dosiahnuť vyššiu zamestnanosť v tejto skupine absolventov stredných škôl,
• tvorbu a implementáciu vzdelávacieho programu/programov pre potreby výroby automobilových komponentov a automobilového príslušenstva,
• vzdelávanie učiteľov pre tvorbu a implementáciu školského vzdelávacieho programu,
• tvorbu učebných textov a učebníc. 

Súčasťou národného programu bude aj práca na nových technológiách v rámci odborného vzdelávania. V rámci uvedeného projektu budú do siete škôl a školských zariadení zaradené študijné odbory, ktoré budú experimentálne overované na stredných odborných školách od školského roku 2009/2010: 

2489 4 manažér predaja a prevádzky autoservisu (2 – ročné nadstavbové štúdium)
2489 4 01 manažér predaja a prevádzky autoservisu – predaj automobilov ( 2 – ročné nadstavbové štúdium)
2489 4 02 manažér predaja a prevádzky autoservisu – prijímací technik (2 – ročné nadstavbové štúdium)
2489 4 03 manažér predaja a prevádzky autoservisu – logistik (nadstavbovú štúdium)
2490 4 manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle (4 – ročný študijný odbor)
2490 4 01 manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle – automobilové diely a príslušenstvo (4 – ročný študijný odbor)
2490 4 02 manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle – autoelektronika (4 – ročný študijný odbor) 

Za Žilinský samosprávny kraj boli do projektu zapojené uvedené stredné odborné školy:
1. Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2, Žilina,
2. Spojená škola, Červenej armády 25, Martin,
3. Spojená škola, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto,
4. Stredná odborná škola polytechnická, Jelšavská 404, Dolný Kubín,
5. Spojená škola, Hattalova 471, Nižná,
6. Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, Martin – Priekopa,
7. Stredná odborná škola technická, Okružná 693, Čadca.