47-08

K bodu 1 –
Zamestnanci odboru zdravotníctva (MUDr. Štefan Köhler, MPH; PhDr. Anna Majbíková; Ing. Katarína Mičencovása) sa dňa 10. apríla 2008 zúčastnili semináru „Informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o NFP“. Seminár bol zameraný na Pilotný projekt, ktorý v tomto období prebieha, a do ktorého sa už nedá prihlásiť, ale v budúcnosti budú vyhlásené ďalšie výzvy, do ktorých sa môžete prihlásiť. Čo sa týka vami uvedeného stretnutia zástupcov krajov ohľadom finančnej podpory doplnenia ľudských zdrojov, nemáme vedomosť o tom, že by sa konalo.
Informácie k výzve:
Ministerstvo zdravotníctva SR vyhlásilo 7. apríla 2008 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávrat-ný finančný príspevok pod názvom „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov“ Operačný program Vzdelávanie.
Cieľom výzvy je budovanie odborných ľudských zdrojov v zdravotníctve v nadväznosti na reštrukturalizáciu zdravotníctva a je zameraná na podporu špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov, na doplnenie a stabilizáciu kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v samosprávnych krajoch.
Súčasťou výzvy je vypracovanie analýzy ľudských zdrojov zdravotníckych pracovníkov, ktorá bude tvoriť obsahový podklad pri vyhlasovaní ďalších výziev zameraných na podporu špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov.
Oprávnenými žiadateľmi sú samosprávne kraje a oprávnenými cieľovými skupinami sú zdravotnícki pracovníci zaradení do špecializačného štúdia v odboroch: všeobecné lekárstvo, stomatológia, anestéziológia a intenzívna medicína, klinická onkológia, klinická imunológia a alergiológia. Aktivity tohto projektu budú trvať 3 mesiace. Celková výška finančných prostriedkov pre túto výzvu predstavuje pre Žilinský samosprávny kraj 2 milióny. Žilinský samosprávny kraj sa bude na projekte podieľať spolufinancovaním 5 % celkových oprávnených výdavkov. Na uvedenú sumu bol vypracovaný projekt, ktorý sa nazýva aj pilotný a zaradené sú v ňom špecializácie lekárov, ktoré v samosprávnych krajoch najviac absentujú. Vypracovaný projekt bol odovzdaný na MZ SR dňa 5.6.2008.
V prípravnej fáze projektu sme oslovili všetky zdravotnícke zariadenia v kraji , ktoré sa podieľajú na výchove uvedených kategórií zdravotníckych pracovníkov, aby nahlásili lekárov, ktorí sú v súčasnom období zaradení do špecializačného štúdia a zároveň sme zaslali informáciu stavovským organizáciám v zdravotníctve. Do projektu sú zaradení lekári nezávisle na tom, či pracujú v štátnom alebo neštátnom zdravotníckom zariadení.
To znamená, že do pilotného projektu už nie možné sa prihlásiť, ale na pilotný projekt by mali nadväzovať ďalšie výzvy, ktoré budú trvať celé programovacie obdobie rokov 2007 - 2013.
Doporučujeme Vám sledovať webovú stránku MZ SR http://www.health.gov.sk, kde by mali byť zverejnené ďalšie výzvy už koncom roku 2008, prípadne sa informovať na odbore zdravotníctva Úradu Žilinského samosprávneho kraja (PhDr. Majbíková, , tel. číslo 041/5032113; Ing. Mičencová,  , tel. číslo 041/5032117).


K bodu 2 –
Ako poskytovateľ všeobecnej zdravotnej starostlivosti môžete požiadať o finančnú podporu na špecializa-čné štúdium, prostredníctvom odboru zdravotníctva (viď vyššie) Úradu Žilinského samosprávneho kraja.