46-08

K bodu 1 - 2 –
V zmysle §3 sa výška platu predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára vypočítava na základe zákona č.438/2001 o platových pomeroch a ďalších náležitostiach súvisiacich s vykonávaním funkcie predsedu samosprávneho kraja (ďalej len „č.438/2001 Z. z.“). Týmto zákonom mu patrí plat, ďalší plat a ďalších náležitostiach súvisiacich s vykonávaním funkcie.
Mesačný plat sa určuje, v zmysle §3 hore uvedeného zákona (č.438/2001 Z. z.), pevnou sumou zaokrúhlenou na celé stovky korún nahor ako dvojnásobok základného platu (najvyššia trieda a najvyšší stupeň vyplývajúcich so zákona č.553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a ustanovujúceho koeficientu platu 2,0. Zároveň mu prináleží paušál (hmotné výhody) vo výške 4% z funkčného platu vyplývajúce z §4 zákona č.438/2001 Z. z..
Mesačný plat predsedu ŽSK (na základe dole uvedené prepočtu): 93 300,- Sk (3096.993 €)
· Základný plat: 14. platová trieda a 12. platový stupeň – 22 420,- Sk (744.208 €)
· Výpočet výšky platu: 22 420,- x 2 x 2,0 = 89 700 (2 977.495 €)
· Hmotné výhody: 4% z 89 700,- = 3 600,- Sk (119.498 €)

K bodu 3 –
Plat predsedu sa menil k 1. januáru 2008 valorizáciou 5%.

K bodu 4 –
V zmysle §4 zákona č.438/2001 prináleží predsedovi samosprávneho kraja ďalší plat (odmena), a to v každom polroku kalendárneho roka v sume posledného mesačného funkčného platu (89 700,- Sk), vždy k 30.máju a 31. novembru príslušného roka.