43/09

K bodu 1- 

Na prezentovanie Žilinského samosprávneho kraja, jeho predsedu i poslancov, sú prirodzene využívané aj finančné prostriedky ŽSK, a to vždy na základe schváleného rozpočtu na daný rok. Rovnako tomu bolo pri špecializovanej prílohe dvojtýždenníkov Žilinské Echo a Kysucké Echo, hoci treba uviesť na pravú mieru, že platená inzercia nebola v celom časopise, ale zaplatenou zo strany ŽSK bola iba ¼ strany č. 15, ktorej časť je aj označená ako správny inzerát značkou EP-9-900960, čo pri ostatných stranách nie je. Pri vizuálnom spracovaní tematiky regiónov postupovala redakcia podľa osvedčených pravidiel a z podstaty svojej novinárskej práce, či už ide o publikovanie fotografie štatutára samosprávy na titulnej strane, či o uverejnenie rozhovoru s ním.

K bodu 2- 

Ide o sumu 5000,- Sk bez DPH (5950 Sk – 197,50 eur) a v zmysle opatrenia MF SR z 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná, a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie č. MF /010175/2004-42 (FS č. 14/2004) v znení neskorších predpisov, je Žilinský samosprávny kraj vedený pod rozpočtovou kapitolou 105.

K bodu 3- 

Nie, Žilinský samosprávny kraj nemá uzatvorenú zmluvu s dvojtýždenníkom Žilinské Echo a Kysucké Echo.