43-08

V tabuľke zverejňujeme prehľad zákaziek, ktoré od ŽSK získala spoločnosť SOAR a RIASTAV:

SOAR

názov zákazky

rok

suma

v % z celkovej sumy za daný rok

celková suma za daný rok

Havarijný stav strechy DOŠ Čadca

2006

4 049 341,- Sk

7,75 %

52 196 922,67 Sk

Rekonštrukcia hygienického zariadenia OA, Žilina

2007

2 656 299,70 Sk

0,8 %

329 701 778 Sk

Rekonštrukcia sobášneho paláca v Bytči

2008

31 028 000,- Sk

29 %

107 145 565,17 Sk

RIASTAV

názov zákazky

rok

suma

v % z celkovej sumy za daný rok

celková suma za daný rok

Rekonštrukcia svetlíkov striech SOU strojárske Martin

2006

2 700 117,40 Sk

5,17 %

52 196 922,67 Sk

Prístavba DD a DSS Zákamenné

2007

31 751 000,- Sk

9,6 %

329 701 778

-

2008

0

0 %

107 145 565,17 Sk

V zmysle zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákazky nad 12.000.000,- Sk boli zverejnené na portáli www.uvo.gov.sk a úradu boli zaslané oznámenia o výsledkoch verejných obstarávaní hore uvedených zákaziek.