42/09

K bodu 1- 

Predpokladáme, že zdravotnícke zariadenia sa budú transformovať skôr na neziskové organizácie. O tom, na akú právnu formu sa pretransformujú, rozhoduje zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti bude financované aj naďalej zdravotnými poisťovňami .

K bodu 2- 

Žilinský samosprávny kraj v zmysle platnej legislatívy, prideľuje zdravotníckym zariadeniam kapitálové prostriedky. Odbor zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja pravidelne mesačne sleduje a vyhodnocuje hospodárenie zdravotníckych zariadení. Na poradách riaditeľov zdravotníckych zariadení riaditeľ odboru zdravotníctva metodicky usmerňuje činnosť organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Obdobne sestra samosprávneho kraja metodicky vedie námestníčky riaditeľov zdravotníckych zariadení.

K bodu 3- 

Ostatné zdravotnícke zariadenia v kraji podporuje ŽSK napr. v rámci čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ, Operačný program Vzdelávanie, do ktorého sú zaradené všetky zdravotnícke zariadenia v Žilinskom kraji nezávisle na zriaďovateľovi. Z tohto programu sa financuje špecializačné štúdium lekárov a sestier v Žilinskom kraji.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 08.04.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky