42-08

Na základe nami zistených skutočností Vám doporučujeme obrátiť sa vo veci urgencie riešenia cesty II/507 – Bytčianska priamo na Správu ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina, ktorá má samostatnú právnu subjektivitu, a ktorá bola zadávateľom a realizátorom spomínaného projektu.
Zároveň Vám zasielame kópiu záznamu zo stretnutia vo veci zmeny stavebno - dopravnej štúdie dopravnej situácie na ceste II/507 v Považskom Chlmci, konaného dňa 16. júna 2008 na Úrade Žilinského samosprávneho kraja, ktorého ste boli prítomná.