41/09

K bodu 1-

Žilinský kraj, Moravskosliezsky kraj a Sliezske vojvodstvo spolu susedia a už dlhé roky vzájomne spolupracujú na rôznych úrovniach (regionálna aj miestna samospráva, súkromný sektor) a v rôznych oblastiach (podnikanie, životné prostredie, doprava, turizmus). Tieto regióny neoddeľuje výrazná jazyková bariéra a zároveň ich spája nie len spoločná história ale aj problémy súčasnosti ako ekonomická transformácia, dopady globalizácie na lokálne ekonomiky a kvalita života v spoločne susediacich územiach. Oba regióny sú partnerskými regiónmi Žilinského samosprávneho kraja.

Idea vytvorenia „spoločného“ priestoru pre jednotný postup, spoluprácu a výmenu vzájomných skúseností pri riešení spoločných resp. podobných problémov a prichádzajúcich výziev vychádza zo vzoru podobných fungujúcich modelov ako je napríklad francúzskobelgický „Grand region“ a v našich podmienkach sa postupne rozpracováva už od roku 2007.

Cieľom projektu je zvýraznenie príťažlivosti a jedinečnosti 3 zapojených regiónov, podpora ich ekonomiky a zlepšenie konkurencieschopnosti a to najmä prostredníctvom:
- vytvorením spoločného silného priestoru (územia),
- rozvoja spolupracujúceho prostredia v zapojených regiónoch,
- definovania spoločnej rozvojovej stratégie na základe vypracovaných prognóz vývoja regiónov,
- koordinácie realizácie strategických aktivít v definovaných oblastiach spoločného záujmu.

Základné informácie o projekte:
Názov projektu: „TRITIA“
Žiadateľ(hlavný partner): Moravskosliezsky kraj (CZ)
Partneri projektu: Žilinský samosprávny kraj (SR)
Sliezske vojvodstvo (PL)
Rozvojová agentúra
Regionálna rozvojová agentúra MIK

Zdroj nenávratného finančného príspevku: Operačný program Stredná Európa
Priorita: 4. Zvyšovanie konkurencieschopnosti a atraktívnosti miest a regiónov
Oblasť podpory: 4.1 Rozvoj štruktúr polycentrického osídlenia a územnej spolupráce

Predpokladaný rozpočet projektu:
celkový rozpočet projektu: 1 547 100,00 EUR
rozpočet ŽSK: 468 550,00 EUR
z toho vlastné zdroje ŽSK: 70 282,50 EUR (výška spolufinancovania je 15%).

Doba trvania projektu: 3 roky (2009 až 2012)

Aktivity projektu:
- príprava, riadenie a koordinácia projektu
úlohy ŽSK: zodpovednosť a riadenie projektu na regionálnej úrovni, priebežnú
spoluprácu na riadení a monitorovaní projektu a spoluprácu pri finančnom riadení
- publicita projektu
úlohy ŽSK: zabezpečenie publicity projektu a šírenia informácií prostredníctvom
web stránky projektu, publikovania novinových článkov a pod.
- spracovanie štúdie „Tritia Europe“ a spoločného „Akčného plánu“
úlohy ŽSK: identifikovanie možností rozvoja „spoločného“ priestoru „Tritia Europe“, definovanie oblastí spoločného záujmu a návrh spoločného postupu (spoločných projektov) vo vybraných oblastiach
- vypracovanie dlhodobých prognóz budúceho rozvoja „spoločného“ priestoru (v horizonte po roku 2020)
úlohy ŽSK: prognózy rozvoja spracované v 2 variantoch – pre vytvorený „spoločný“ priestor a pre samostatný postup zapojených regiónov

Súlad s rozvojovými dokumentmi ŽSK:
Naviazanosť na PHSR ŽSK na roky 2007 – 2013:
oblasť: Konkurencieschopnosť subregiónov
strategický cieľ: 4. Zachovanie rôznorodosti a zlepšenie spolupráce subregiónov pri
posilnení pozície Žilinského kraja a Považia v kontexte Európy regiónov

Projekt je zahrnutý v Akčnom pláne Úradu ŽSK na roky 2008 – 2010.

Prínos pre ŽSK:
- aktualizácia rozvojových dokumentov a identifikovanie možností budúceho vývoja územia so zohľadnením súčasnej ekonomickej situácie,
- možnosť plánovať a realizovať aktivity a opatrenia so znalosťou ich budúceho očakávaného dopadu a s využitím synergických efektov z činnosti partnerských regiónov,
- výmena skúseností medzi partnerskými regiónmi.