41-08

Verejné a nemocničné lekárne v rámci platnej legislatívy museli požiadať o nové povolenie na prevádzkovanie verejnej a nemocničnej lekárne do 31.07.2007. Ak z nejakého dôvodu nepožiadali o nové povolenie, nebolo možné takúto lekáreň naďalej prevádzkovať.
Prenajímateľom nemocničnej lekárne v NsP Dolný Kubín bola od 1.marca 2007 verejná lekáreň TIMEA, ktorej prevádzkovateľom bola spoločnosť TABUS s.r.o. Vzhľadom na dlhodobú PN magistry, ktorá bola zodpovedná za prevádzkovanie nemocničnej lekárne, lekárni, nepodaním si novej žiadosti, povolenie na prevádzkovanie zaniklo. Vzhľadom na to, že NsP Dolný Kubín nemal personálne zabezpečenú nemocničnú lekáreň (nemal adekvátneho farmaceuta) riešil situáciu podľa možností a využil ustanovenie § 34 ods.4 zákona č. 140/98 Z. z.

Znenie § 34 ods.4 zákona 140/1998:
Verejná lekáreň poskytuje lekárenskú starostlivosť vrátane individuálnej prípravy liekov verejnosti a zdravotníckemu zariadeniu ústavnej zdravotnej starostlivosti, ak spĺňa požiadavky podľa § 35 ods. 9 na materiálne vybavenie, priestorové vybavenie a personálne obsadenie pracoviska poskytujúceho lekárenskú starostlivosť v nemocničnej lekárni. Verejná lekáreň vydáva zdravotníckemu zariadeniu ústavnej zdravotnej starostlivosti lieky a zdravotnícke pomôcky na základe objednávky; je oprávnená účtovať cenu obchodného výkonu lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok.

NsP Dolný Kubín urobila prieskum lekární, v rámci ktorého oslovila aj lekáreň TIMEA, ktorá v prieskume ponúkla najlepšie podmienky na zásobovanie nemocnice a podpísala s ňou zmluvu aj vzhľadom na predchádzajúce dobré skúsenosti. Týmto postupom nebol porušený § 34 ods.4 zákona 140/1998 o liekoch a zdravotníckych pomôcok v znení neskorších predpisov.