4/09

K bodu 1

Postavenie, hlavné úlohy, zloženie a zásady činnosti Monitorovacieho výboru pre SOP Ľudské zdroje (ďalej len „MV“) v programovom období 2004-2006 upravuje štatút. Prípravu, obsah rokovania, spôsob uznášania prijímania uznesení výboru, spôsob kontroly plnenia rozhodnutí upravuje rokovací poriadok.

Hlavnou úlohou monitorovacieho výboru je:
- potvrdzuje alebo upravuje programový doplnok, vrátane fyzických a finančných ukazovateľov slúžiacich na monitorovanie pomoci,
- zvažuje a schvaľuje kritéria pre výber činností, ktoré majú byť financované v rámci jednotlivých opatrení, t.j. kritéria pre výber projektov,
- pravidelne sleduje pokrok v plnení špecifických cieľov pomoci,
- monitoruje výsledky implementácie, najmä či boli dosiahnuté ciele, ktoré boli stanovené v jednotlivých opatreniach, a výsledky strednodobého hodnotenia,
- zvažuje a schvaľuje výročné a záverečné správy o čerpaní pred ich zaslaním Európskej komisii,
- zvažuje a schvaľuje prípadné návrhy na zmeny rozhodnutia Európskej komisie o príspevku zo štrukturálnych fondov,
- môže navrhnúť riadiacemu orgánu úpravu pomoci.

T.j. hlavnou úlohou je pravidelné monitorovanie a vyhodnocovanie pomoci.

Monitorovací výbor sa schádza na zasadnutiach, ktoré zvoláva predseda. V súlade s nariadením 1260/1999/EK minimálne 2 x do roka. V roku 2008 zasadal 3 x:

17.4.2008 - MV schválil s pripomienkami výročnú správu za rok 2007. Vzal na vedomie informáciu o procese hodnotenia a výsledky tematického hodnotenia realizovaného spoločnosťou Ernst and Young Slovakia a informáciu o plnení Akčného plánu.

30.9.2008 - MV prerokoval návrh zmien v Doplnku programu SOP ĽZ - schválené rozšírenie pôsobnosti Fondu sociálneho rozvoja ako SORO pre opatrenie 2.2 Odstránenie prekážok rovnosti mužov a žien na trhu práce s dôrazom na zosúladenie pracovného a rodinného života SOP Ľudské zdroje za účelom efektívneho ukončovania pomoci zo ŠF v programovom období 2004-2006.

24. 11. 2008 - MV vzal na vedomie Priebežnú správu o implementácii SOP ľudské zdroje za I. polrok 2008.

Výbor rozhoduje formou uznesenia. Uznesenie sa prijíma ku každému predkladanému materiálu.

Dopad činnosti má priamy význam pri získaní aktuálnych informácii o vývoji situácie v čerpaní prostriedkov, pri schvaľovaní realokácie prostriedkov medzi opatreniami v rámci operačného programu.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 21.01.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky