39/2009

K bodu 1-

Podľa § 6 ods. 2 a 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, štátne vzdelávacie programy pre odborné vzdelávanie vydáva ministerstvo školstva po prerokovaní so zamestnávateľmi, zriaďovateľmi škôl a ich profesijnými a záujmovými združeniami s celoslovenskou pôsobnosťou a s ministerstvami v rozsahu ich odvetvovej pôsobnosti; pre zdravotnícke študijné odbory pripravujúce žiakov na výkon zdravotníckeho povolania vydáva tieto programy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Štátne vzdelávacie programy pre zdravotnícke študijné odbory obsahujú aj požiadavky zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k príslušnému študijnému odboru.

Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie na Stredných zdravotníckych školách v študijnom odbore 5370 6 masér a 5376 6 masér pre zrakovo postihnutých, schválený Ministerstvom zdravotníctva SR pod číslom 20806-1/2008 – OZdV zo dňa 26. 08. 2008 s účinnosťou od 1. septembra 2008 začínajúc 1. ročníkom, má v požiadavkách zdravotnej spôsobilosti na uchádzača stanovené: „Do stredných zdravotníckych škôl môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotný stav posúdil a na prihláške potvrdil všeobecný lekár pre deti a dorast alebo všeobecný lekár pre dospelých. Do študijného odboru masér môžu byť prijatí žiaci, ktorí spĺňajú zdravotné kritéria na prácu v odbore, vrátane kritérií pre pracovníkov vykonávajúcich epidemiologický závažnú činnosť a podľa legislatívnych predpisov MZ SR“.

„Do študijného odboru 5370 6 masér a 5376 6 masér pre hendikepovaných nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú mentálne, zmyslové (okrem porúch zraku) alebo telesné postihnutie, zdravotné oslabenie alebo ochorenie, majú narušenú komunikačnú schopnosť, špecifické poruchy učenia alebo správania sa, autistický syndróm, poruchy psychického vývinu“.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 01.04.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky