39-07

K bodu 1 –
Povinná osoba, ako verejný obstarávateľ, postupovala v roku 2007 v procese verejného obstarávania pri výbere úspešného uchádzača na poskytovanie stravovania za účelom zabezpečenia stravovania pre svojich zamestnancov v zmysle ustanovenia §152 Zákonníka práce v platnom znení formou podprahovej zákazky.

K bodu 2 –
Vyhlásenie prvého obstarávania pri výbere úspešného uchádzača na poskytovanie stravovania za účelom zabezpečenia stravovania pre svojich zamestnancov bolo dňa 16. mája 2007, otváranie obálok na Odbore vnútornej správy Úradu ŽSK dňa 11. júna 2007, zrušenie postupu zadávania zákaziek pre toto verejné obstarávanie bolo dňa 14. júna 2007.

Vyhlásenie druhého obstarávania pri výbere úspešného uchádzača na poskytovanie stravovania za účelom zabezpečenia stravovania pre svojich zamestnancov bolo dňa 18. júna 2007, otváranie obálok na Odbore vnútornej správy Úradu ŽSK dňa 4. júla 2007.

Obe vyhlásenia boli zverejnené na informačnej tabuli Úradu Žilinského samosprávneho kraja, ktorá sa nachádza v areáli úradu.

Vzhľadom na obsiahlosť materiálu, o procese verejného obstarávania pri výbere úspešného uchádzača na poskytovanie stravovania za účelom zabezpečenia stravovania pre svojich zamestnancov, ako aj z dôvodu zabezpečenia ochrany osobných údajov zainteresovaných spoločností v tomto procese, Vám neposkytujeme jeho kópiu, ale dávame Vám možnosť nahliadnuť do spisu, čo nie je v rozpore so zákonom č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
Pokiaľ budete chcieť využiť túto možnosť, žiadame Vás o predchádzajúci dohovor termínu stretnutia a nahlásenie mena zástupcu Vašej spoločnosti u kontaktnej osoby: Bc. Ján Jarošík, 041/ 50 32 407.

K bodu 3 –
Postup v procese verejného obstarávania bol zvolený v zmysle § 25 ods. 2 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní:

(2) Pri zadávaní nadlimitných zákaziek na poskytnutie služieb uvedených v prílohe č. 3 sa použijú postupy zadávania podprahových zákaziek. Technické požiadavky určí verejný obstarávateľ a obstarávateľ podľa § 34 a oznámenie o výsledku verejného obstarávania pošle publikačnému úradu a úradu podľa § 22 a 23.[1]

K bodu 4 –
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Murgašova 3, 010 01 Žilina, IČO 36391000.
Zároveň Vám poskytujeme kópiu zmluvy uzatvorenú medzi hore uvedenou spoločnosťou a Žilinským samosprávnym krajom, ktorá tvorí prílohu tohto listu.

K bodu 5 –
Odborne spôsobilou osobou, ktorá zodpovedá za súlad verejného obstarávania v bodoch 1. a 2. so zákonom č.25/2006 o verejnom obstarávaní je na Úrade ŽSK Ján Jarošík, ktorého identifikačné údaje neuvádzame z dôvodu ochrany osobných údajov.

 


[1] Zákon č. 25/2006 o verejnom obstarávaní


Spodná navigácia

Aktualizácia: 07.11.2007

Sekcie


Jazykové verzie webstránky