37/09

K bodu 1-

Zamestnanec (titul, meno, priezvisko): Mgr. Peter Kubica
Názov funkcie: riaditeľ Odboru informácií a zahraničných vzťahov, hovorca predsedu ŽSK
Popis pracovnej funkcie: Pracovnej funkcii okrem všeobecných povinností a práv každého zamestnanca, príp. vedúceho zamestnanca podľa organizačného poriadku a okrem mimoriadnych prác primeraných odbornej kvalifikácii zamestnanca, uložených nadriadeným zamestnancom, prislúchajú najmä tieto pracovné činnosti a s nimi spojená zodpovednosť:
- zabezpečovanie realizácie medzinárodných dohôd vo zverenom teritóriu,
- protokolárne zabezpečovanie oficiálnych alebo zahraničných pracovných alebo služobných návštev,
- organizuje a zabezpečuje činnosť jednotlivých oddelení odboru (oddelenie informácií a styku s verejnosťou, oddelenie zahraničných vzťahov),
- koordinuje činnosť jednotlivých oddelení odboru s ostatnými odbormi úradu,
- navrhuje stratégiu a priority rozvoja medzinárodných vzťahov,
- zabezpečuje protokolárne záležitosti spojené s prijímaním domácich a zahraničných návštev vedúcich predstaviteľov úradu,
- koordinuje činnosti vyplývajúce zo záväzkov z podpísaných zmlúv o medziregionálnej spolupráci, ktoré súvisia s regionálnym rozvojom ŽSK,
- zodpovedá za prípravu vnútorných predpisov a koncepčných materiálov v rámci pridelenej odbornej agendy.

Zamestnanec (titul, meno, priezvisko): Mgr. Zuzana Muchová
Názov funkcie: odborný referent – oblasť masmediálnej komunikácie
Popis pracovnej funkcie: Pracovnej funkcii okrem všeobecných povinností a práv každého zamestnanca, príp. vedúceho zamestnanca podľa organizačného poriadku a okrem mimoriadnych prác primeraných odbornej kvalifikácii zamestnanca, uložených nadriadeným zamestnancom, prislúchajú najmä tieto pracovné činnosti a s nimi spojená zodpovednosť:
- vedenie odbornej agendy a vypracovávanie odborných stanovísk a návrhov nových riešení vo vymedzenej oblasti,
- koordinátor práce metodikov zabezpečujúcich prezentáciu ŽSK v printových a elektronických médiách,
- príprava a tvorba materiálov o ŽSK do nadregionálnych printových médií SR,
- budovanie databázy z činnosti organizácií ŽSK, poslancov i Úradu ŽSK,
- príprava podkladov na webovú stránku ŽSK,
- fotografovanie a tvorba publicistických výstupov,
- kreatívna príprava prezentácií Úradu ŽSK a jeho aktivít a hľadanie nových možných relácií.

Zamestnanec (titul, meno, priezvisko): Mgr. Mária Gärtnerová
Názov funkcie: administratívna pracovníčka
Popis pracovnej funkcie: Pracovnej funkcii okrem všeobecných povinností a práv každého zamestnanca, príp. vedúceho zamestnanca podľa organizačného poriadku a okrem mimoriadnych prác primeraných odbornej kvalifikácii zamestnanca, uložených nad nadriadeným zamestnancom, prislúchajú najmä tieto pracovné činnosti a s nimi spojená zodpovednosť:
- vykonávanie administratívnych činností,
- vedenie a vybavovanie agendy vo vymedzenej oblasti,
- vedenie skladového hospodárstva v programe SPIN (nahadzovanie výdajok), vedenie skladu, pravidelná kontrola skladu, príprava propagačných materiálov,
- vyhľadávanie nových dodávateľov darčekových predmetov, objednávanie propagačných materiálov a darčekových predmetov, cenová kalkulácia,
- PR aktivity,
- vybavovanie agendy spojenej s objednávkami a faktúrami (kontrolné listy, objednávky, vedenie evidencie),
- činnosť Kancelárie 1. kontaktu,
- pravidelné kontrolovanie doručenej pošty,
- sprostredkovanie stretnutí občanov s predsedom ŽSK, evidenciu návštevníkov postupovať Kancelárii predsedu,
- zabezpečovanie obmieňania materiálov na úradných tabuliach Úradu ŽSK pri NsP Žilina,
- výpomoc pri príprave konferencií,
- výpomoc pri zabezpečovaní prezentácií a s nimi spojené rôzne náležitosti (rozmnožovanie materiálov, výpomoc pri zabezpečovaní občerstvenia),
- zabezpečovanie propagačných a darčekových materiálov v Kancelárii predsedu a riaditeľa.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 23.03.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky