37-08

Informácie o zásobovaní teplom spolu s výkonmi jednotlivých dodávateľov tepla nájdete v kapitole 2.15 v sprievodnej správe Územného plánu VÚC Žilinský kraj (zmeny a doplnky), na ktoré vám zasielame nasledujúci link: http://www.zask.sk/files/odbory/RR/VUC_ZILINSKY_KRAJ_uzamknuty.pdf . Zásobovanie teplom je podrobne rozobraté v kapitole 2.15.3 na strane 200. V zmysle §30 ods.4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)) je Žilinský samosprávny kraj povinný pravidelne, najmenej však raz za štyri roky, preskúmať schválený územný plán, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo či netreba obstarať nový územný plán. Najbližšia aktualizácia sa bude konať v roku 2009.