37-07

 

Názov projektu č.1:
Žilinská inovačná politika (ZIP)
Projekt je realizovaný v rámci 6. rámcového programu EÚ na podporu výskumu a vývoja

Projekt realizuje od júna 2005 Žilinská univerzita v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom.

Na projekte sa zúčastňujú títo partneri:
Žilinská univerzita – reprezentuje Žilinský samosprávny kraj
Región Dolného Rakúska – európsky excelentný región
Región Södermanland, Švédsko
BIC Group Bratislava

Cieľ projektu:
Hlavným cieľom projektu je vyvíjať a uskutočňovať súvislú dlhodobú stratégiu pre tvorbu a starosť o inovácie, výskum a vývoj ako aj o podnikateľské prostredie v Žilinskom regióne, s výhľadom posilňovania jeho konkurencieschopnosti, prosperity a na zabezpečenie jeho udržateľného rozvoja.
Vytvoriť prostredie pre regionálne inštitucionálne štruktúry na podporu inovácií, založené na sieťach spolupráce medzi existujúcimi inštitúciami a organizáciami a zavádzanie strategického inovačného rámca, ktorý bude aktivovať existujúce firmy k zavádzaniu ďalších inovácií na všetkých úrovniach a k vytváraniu pozitívnej kultúry pre nových podnikateľov.

Nadväznosť projektu na PHSR a koncepčné dokumenty:

Projekt v súlade s dokumentom „Stratégia rozvoja konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010, Lisabonská stratégia pre Slovensko“, ktorý prijala vláda SR vo februári 2005. Je prepojený na Inovačnú stratégiu SR na roky 2007-2013, Národný strategický a referenčný rámec SR 2007-2013 a Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽSK v analytickej časti. Súvisí s OP Informatizácia spoločnosti, OP Výskum a vývoj, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia a OP Vzdelávanie. V rámci implementácie ZIP bola realizovaná „Rámcová stratégia Žilinského regiónu pre oblasť inovačného rozvoja“, ktorá je zapracovaná do PHSR ŽSK na roky 2007-2013.

Cieľová skupina projektu:
Verejná správa, podnikateľské subjekty, vysoké školy, inštitúcie výskumu a vývoja.

Plánované výstupy projektu:
Ø Analýzy potrieb podnikov, čo sa týka podpory zavádzania inovácií, nových technológií, podnikateľských stratégií a aktivít, ich financovania ako aj potrieb pre regionálnu infraštruktúru
Ø Rámcová stratégia Žilinského regiónu pre oblasť inovačného rozvoja
Ø Akčný plán pre regionálnu inovačnú politiku na obdobie rokov 2007-2013
Ø Návrh a realizácia pilotných aktivít pre inovačný rozvoj regiónu
Ø Konferencie, workshopy
Ø Návrh projektov na podporu inovačnej infraštruktúry v Žilinskom regióne prostredníctvom štrukturálnych fondov EÚ v rokoch 2007-2013

Celkové náklady na projekt 455 000,00 EUR
Nenávratný finančný príspevok 317 719,00 EUR
Projekt bude ukončený v januári 2008.
Viac informácii o projekte na stránke http://zip.utc.sk
V súčasnosti sa v rámci tohto projektu realizujú dve pilotné aktivity:
1. Regionálne inovačné ocenenie v kategóriách Priemysel a služby, Samospráva a regionálny rozvoj
2. Podpora založenia regionálnych klastrov

Názov projektu č. 2:
Stratégia cestovného ruchu a Urbanistická štúdia Liveplan

V súčasnosti má Žilinský samosprávny kraj rozpracovaný Program hospodárskeho, sociálneho rozvoja kraja, ktorý sa pripravuje pre nové plánovacie obdobie 2007 - 2013 tak, aby bol v súlade s Národným strategickým referenčným rámcom so zmenenými podmienkami a s novými požiadavkami aktérov cestovného ruchu, samosprávou a ďalšími subjektmi pôsobiacimi na území Žilinského kraja.
Predpoklad jeho schválenia je v decembri 2007.

Pre oblasť cestovného ruchu sa realizuje projekt Stratégia cestovného ruchu a Urbanistická štúdia Liveplan so zameraním na územný priemet a akčné plány cestovného ruchu, revitalizáciu a hospodárske využitie významných pamiatkových objektov v území, podporu a obnovu infraštruktúry CR. Obsahom je komplexné využitiu potenciálu cestovného ruchu v regióne Žilinského kraja, na chýbajúce cielené aktivity pre záchranu a obnovu kultúrneho a historického dedičstva, na podporu projektov, ktoré rozvíjajú partnerskú spoluprácu, na podporu projektov pre zachovanie jedinečnosti a originality, čo prispeje k zvyšovaniu návštevnosti
Ďalšou oblasťou je systémové riešenie a definovanie priorít rozvoja cestovného ruchu na základe partnerstva v 11 okresoch kraja, ako prvá etapa prípravy územia Žilinského kraja v súlade s národnými programovými dokumentmi a na zapracovanie konkrétneho návrhu rozvoja cestovného ruchu do systémových opatrení prostredníctvom Urbanistickej štúdie Liveplan.
Ciele projektu: Realizácia prieskumov a analýz, SWOT analýza, Strom cieľov a problémov, Stanovenie priorít, Stratégia rozvoja cestovného ruchu, Akčné plány cestovného ruchu, Ekonomicko – finančný plán, Určenie, Zhodnotenie investičných príležitostí, Predbežná štúdia uskutočniteľnosti, Prognózy vývoja cestovného ruchu, Analýza prínosov a nákladov.
Projekt bol podporený z OP Základná infraštruktúra.

Názov projektu č. 3:
Územný generel cestovného ruchu s priemetom do zmien a doplnkov ÚPN VÚC Žilina a osobitným zameraním na využitie geotermálnej energie

Cieľom projektu je aktuálne prepracovanie kapitoly 2.9. Rekreácia, cestovný ruch a kúpeľníctvo z ÚPN VÚC Žilina z roku 1998. Projekt sa začal realizovať v r. 2006, dokončený bude v roku 2008.

Projekt bol podporený z OP Základná infraštruktúra.
Projekt rozbehol Žilinský samosprávny kraj, oddelenie územného plánu.
Požiadavka spracovania tohto projektu vyplynula z konkrétnych požiadaviek obcí v rámci pripomienkového konania v 9/2004.
Osobitnou časťou projektu bude kapitola o využití geotermálnej energie v Žilinskom kraji.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 06.11.2007

Sekcie


Jazykové verzie webstránky