36/09

K bodu 1-

Dokument „Nová stratégia cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku 2013“, bol spracovaný so zámerom vytypovania nevyužitého potenciálu cestovného ruchu. Spomínaný dokument zahŕňa aj región Orava.