36-07

K bodu 1 -

Odbor regionálneho rozvoja Úradu Žilinského samosprávneho kraja Vám dáva do pozornosti Regionálny operačný program, ktorý umožňuje žiadateľom čerpať finančné prostriedky z fondov Európskej únie.

Regionálnyoperačnýprogram (ďalej len „ROP“) na roky 2007-2013 predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktorý sa zameriava na regionálnu infraštruktúru ako na jeden z najdôležitejších determinantov kvality života obyvateľstva. Intervencie prostredníctvom ROP sú cielene smerované na podporu vybavenosti územia zariadeniami občianskej infraštruktúry s cieľom naplniť súčasné kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky a na ich vyváženú dostupnosť prostredníctvom skvalitňovania a rozširovania dopravných a sídelných prvkov vybavenosti územia. Oblasť regionálnej infraštruktúry výrazne ovplyvňuje kvalitu života obyvateľstva na podporovanom území a je jedným z hlavných faktorov konkurencieschopnej ekonomiky a atraktívnosti územia pre lokalizáciu investícií. Charakter intervencií ROP v rámci regionálnej infraštruktúry zároveň prispieva k zvyšovaniu energetickej hospodárnosti a bezbariérovosti budov využívaných zariadeniami občianskej infraštruktúry.
V Prioritnej osi 1 ROP – Infraštruktúra vzdelávania je definovaný cieľ „Zvýšiť úroveň poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania“. Napĺňanie uvedeného cieľa bude realizované prostredníctvom nasledovných skupín aktivít:
· rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vybraných predškolských zariadení, základných a stredných škôl;
· obstaranie vybavenia, vrátane IKT vybavenia vybraných predškolských zariadení, základných a stredných škôl v nadväznosti na ich rekonštrukciu, rozširovanie a modernizáciu.

Konkrétne podmienky poskytnutia finančnej pomoci z fondov EÚ budú definované v príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok. Nakoľko uvedená príručka nemá v súčasnosti finálnu podobu odporúčame sledovať internetovú stránku www.strukturalnefondy.sk .


Spodná navigácia

Aktualizácia: 06.11.2007

Sekcie


Jazykové verzie webstránky