36-05

K bodu 1 - 2

Úrad Žilinského samosprávneho kraja v roku 2005 zakúpil 50 licencií programu Magma v celkovej hodnote 788 375,- Sk s DPH.

K bodu 3

Ročná údržba nie je predmetom zmluvy uzatvorenej medzi Žilinským samosprávnym krajom a spoločnosťou K+K, Žilina.
Organizácie, ktoré už využívajú alebo len budú v budúcnosti využívať program Magma, nebudú platiť údržbu tohto programu.

K bodu 4

Dodávateľom programu MAGMA je spoločnosť K+K, Žilina, IČO:36396222.

K bodu 5

Medzi Úradom Žilinského samosprávneho kraja a spoločnosťou K+K, Žilina bola dňa 30.6. 2005 uzatvorená Zmluva na poskytnutie služby ekonomického informačného systému ISPIN, MAGMA č. 171/2005, ktorej platnosť trvá do dňa podpisu Preberacieho protokolu ku konkrétnemu modulu.

K bodu 6 - 7

Za bezproblémový chod ekonomického informačného systému MAGMA zodpovedá Oddelenie informatiky úradu Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci so spoločnosťou K+K, Žilina, ktorá sa zároveň stará o servis.

K bodu 8

Ceny za servisné služby v zmysle zmluvy č.171/2005 na poskytnutie služby ekonomického informačného systému ISPIN, MAGMA

Služby

Metodika – legislatívne a organizačné poradenstvo, riešenie metodických
otázok pri prevádzke

2 200,- Sk

Školenie a servis, odborný dohľad pri nábehu

1 700,- Sk

Implementačné analýzy

1 800,- Sk

Systémové práce

1 800,- Sk

Analýzy a návrhy nových modulov, funkčností a dátového modelu

2 200,- Sk

Programovanie – prostredie PB

1 900,- Sk

Programovanie – Java, J2EE

2 200,- Sk

Školenia, spracovanie údajov, MAGMA

1 600,- Sk

Inštalácie, analýza, programovanie MAGMA

1 800,- Sk


K bodu 9 - 10


V roku 2005 organizácie v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja nevyužívali program MAGMA. Implementácia tohto programu a zaškolenie organizácií bude prebiehať postupne od 2. januára 2006, pričom prevod kmeňových údajov v jednotlivej organizácii bude v celkovej hodnote 11 781,- Sk s DPH, ktorú hradí Úrad Žilinského samosprávneho kraja.

K bodu 11

V zmluve č. 171/2005 na poskytnutie služby ekonomického informačného systému ISPIN, MAGMA bola dohodnutá suma za školenie na jednotlivé programy v hodnote 1 904,- Sk s DPH / osobu.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.08.2007

Sekcie


Jazykové verzie webstránky