35/09

K bodu 1-

K pozemku - parc. KN-C č. 15002 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2916 m², nie je evidovaný právny vzťah na liste vlastníctva, to znamená, že pozemok, prislúchajúci k stavbe č. s. 7777 nie je vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja. Pozemok pod chatou patrí Mestu Ružomberok. 
- Kópia Katastrálnej mapy na parcelu 15002.

K bodu 2-
Komunikácia vedúca k telovýchovnému brannému stredisku je asfaltová. V zimnom období je udržiavaná z dôvodu vojenskej zotavovni, ktorá sa nachádza nad telovýchovnym branným strediskom.

K bodu 3-
Parcela KN-C č. 61/5 zastavenej plochy má charakter betónovej plochy. 
Ggeometrický plán na oddelenie pozemku p. č. 61/5.

K bodu 4-
V objekte bol rozvod vody, kanalizácie a elektrickej energie. Vykurovanie bolo s napojením na vonkajšiu sieť, oceľovými radiátormi. Objekt bol napojený na vonkajšie inžinierske siete. Z dôvodu rekonštrukčných prác boli v budove demontované rozvody kúrenia, znefunkčnené rozvody elektrickej inštalácie, zdravotechniky a ďalšie prvky PSV vo vnútri objektu. Nehnuteľnosť sa nachádza v intraviláne mesta Liptovský Hrádok, v lokalite je možnosť pripojenia na všetky inžinierske siete.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 23.03.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky