35-08

K bodu 1 –
Inzerát na odpredaj strediska chovu rýb Diviaky v kat. území Turčiansky Michal bol zverejnený v denníku PRAVDA dňa 20. októbra 2007.

K bodu 2 –
Uznesením 22 na 18. zasadnutí Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, konaného dňa 18. februára 2008, bol poslaneckým zborom schválený odpredaj, hore uvedeného strediska chovu rýb, žiadateľovi Rybárstvo Požehy, s. r. o., 038 23 Dubové 273, IČO 36 025 852, za kúpnu cenu 1 750 000,- Sk, ktorému predchádzalo výberové konanie uskutočnené dňa 2.novembra 2007.
Súčasťou strediska sú dole spomínané stavby: rybník, postavený na parc. č. KN 345/2, chovné žľaby, postavené na parc. č. KN 345/3, sádky, postavené na parc. č. KN 345/4, chovné žľaby, postavené na parc. č. KN 345/5, prečerpávacia šachta, postavená na parc. č. KN 345/7, betónové žľaby, postavené na parc. č. KN 345/9, rybník, postavený na parc. č. KN 345/12, rybník, postavený na parc. č. KN 345/13, rybník, postavený na parc. č. KN 345/14, rybník, postavený na parc. č. KN 345/15, zlovovacia budova č. s. 1197, postavená na parc. č. KN 345/8, hala pre plôdik č. s. 1197, postavená na parc. č. KN 345/10, budova č. s. 1197, postavená na parc. č. KN 345/16, budova č. s. 1197, postavená na parc. č. KN 345/17, prevádzková budova č. s. 1200, postavená na parc. č. KN 345/6, zapísaných na liste vlastníctva č. 89 pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj, v správe Združená stredná škola poľnohospodárska a rybárska, Na Drienok 454, Mošovce (od 01. 09. 2007 Spojená škola) a strojnej a elektrickej inštalácie strediska chovu rýb, špecifikovanej v ZP č. 04/2007 z 23. 09. 2007 .