35-05

K bodu 1 – 2

· Zdravotnícke zariadenia v regióne Orava, ktorých zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj:

1. Nemocnica s poliklinikou Dolný Kubín,
2. Nemocnica s poliklinikou Trstená.

· Sociálne zariadenia v regióne Orava, ktorých zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj:

1. DD a DDS pre dospelých Oravská Lesná,
2. DD pre dospelých Zákamenné,
3. DD a DDS pre dospelých Novoť,
4. DD pre dospelých Zubrohlava,
5. DD a DDS pre dospelých Dolný Kubín,
6. DD a DDS pre dospelých Zázrivá,
7. DDS pre deti a dospelých Dolný Kubín,
8. DD a DDS pre dospelých Tvrdošín,
9. DDS pre deti a dospelých Tvrdošín.

· Zariadenia sociálnej pomoci v regióne Orava:

1. Dom Charitas Sv. Františka z Assisi v Trstenej – zriaďovateľom je Spišská katolícka charita,
2. Dom Charitas Sedembolestnej Panny Márie v Zázrivej – zriaďovateľom je Spišská katolícka charita,

3. Z- NÁVRAT centrum – zriaďovateľom je nezisková organizácia Z-NÁVRAT.

K bodu 3 –

Na území regiónu Orava je Územná poliklinika v Námestove a celkový počet ambulancií je 202.

K bodu 4 –

Zdravotnícke zariadenia Žilinského samosprávneho kraja sú príspevkové organizácie napojené na zdravotné poisťovne, zariadenia sociálnych služieb sú rozpočtové organizácie Žilinského samosprávneho kraja a zariadenia sociálnej pomoci (Dom Charitas Sv. Františka z Assisi, Dom Charitas Sedembolestnej Panny Márie, Z- NÁVRAT centrum) sú subjekty, ktoré v roku 2005 boli financované z podielových daní, úhrad od klientov, vlastných príjmov a sponzorských prostriedkov.

K bodu 5 –

· Vlastníkom majetku nemocníc a polikliník a sociálnych zariadení uvedených v bode 1) je Žilinský samosprávny kraj,
· zariadenia sociálnej pomoci (Dom Charitas Sv. Františka z Assisi, Dom Charitas Sedembolestnej Panny Márie) sú vo vlastných budovách, ktoré sú majetkom Spišskej katolíckej charity a nezisková organizácia Z-NÁVRAT je v prenajatých priestoroch budovy Základnej školy v Bobrove.

K bodu 6 –

Výsledky hospodárenia zdravotníckych zariadení v regióne Orava k 31.12. 2004:

· Nemocnice s poliklinikou, poliklinika:

NsP Trstená – -32 023 tis. Sk
NsP Dolný Kubín – -40 368 tis. Sk
ÚP Námestovo – -7 448 tis. Sk.

· Zariadenia sociálnych služieb – rozpočet:

DD a DSS Oravská Lesná - 7 580 tis. Sk
DSS Zakamenné - 8 555 tis. Sk
DD a DSS Novoť - 18 108 tis. Sk
DSS Zubrohlava - 3 785 tis. Sk
DD a DSS Dolný Kubín - 13 779 tis. Sk
DD a DSS Zázrivá - 4 129 tis. Sk
DSS Dolný Kubín - 8 912 tis. Sk
DD a DSS Tvrdošín - 7 508 tis. Sk
DSS Tvrdošín - 34 822 tis. Sk

· Zariadenia sociálnej pomoci:

Nakoľko SpKCH nevykazuje hospodársky výsledok za jednotlivé zariadenia, ale za celú SpKCH na celom území Slovenka nie je možné ho vyčísliť. Celková strata SpKCH za rok 2004 predstavovala 8 483 610,- Sk
Z-NÁVRAT, n. o. bola zaregistrovaná až v decembri 2004, takže tiež nie je možné vyčísliť hospodársky výsledok tejto organizácie.

K bodu 7 –

Informácie o špecializácii jednotlivých zdravotníckych a sociálnych zariadení sú na webovej stránke Úradu ŽSK:
· http://www.zask.sk/showdoc.do?docid=250 – Koncepcia zdravotníctva,
· http://www.zask.sk/showdoc.do?docid=357 – Koncepcia sociálnych služieb.
· Dom Charitas sv. Františka z Asissi v Trstenej a Dom Charitas Sedembolestnej Panny Márie v Zázrivej existujú a sú zaregistrované ako Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb.
· Z – NÁVRAT centrum je resocializačno – terapeutické centrum pre ľudí závislých od psychotropných látok.

K bodu 8 –

· Počet zamestnancov v najväčších zariadeniach:
1. NsP Trstená - 480
2. NsP Dolný Kubín - 535
3. ÚP Námestovo- 70

· Počet zamestnancov v najväčších zariadeniach:
1. DD a DSS Novoť, 110 lôžok, počet zamestnancov - 54
2. DD a DSS M. Hattalu, Dolný Kubín, 129 lôžok, - 41
3. DSS pre deti a dospelých Tvrdošín, 150 lôžok, - 112

· Počet zamestnancov:
1. Dom Charitas sv. Františka z Asissi - 16
2. Dom Charitas Sedembolestnej Panny Márie - 15
3. Z – NÁVRAT centrum - 3

K bodu 9 –

· Plánované projekty v oblasti zdravotníctva nájdete na webovej stránke Úradu ŽSK v Koncepcii zdravotníctva (viď linka v bode 7.),
· plánované projekty v oblasti sociálnych služieb nájdete na webovej stránke Úradu ŽSK v Koncepcii sociálnych služieb (viď linka v bode 7.). V najbližšej dobe sa plánuje projekt „Podporné zamestnávanie a skvalitnenie služieb pre ťažko zdravotne postihnutých občanov“ v celkovom náklade 18 794 tis. Sk.
· Dom Charitas Sv. Františka z Assisi, Dom Charitas Sedembolestnej Panny Márie a Z- NÁVRAT centrum, n. o. nie sú subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a preto z tohto dôvodu nemá Odbor sociálnych vecí úradu ŽSK informácie o ich plánovaných projektoch a doporučuje obrátiť sa priamo na tieto zariadenia.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.08.2007

Sekcie


Jazykové verzie webstránky