34/09

K bodu 1-

Prvoradým záujmom Žilinského samosprávneho kraja v rámci odborného vzdelávania je zosúladenie štruktúry absolventov stredných škôl s požiadavkami pracovného trhu, zohľadnenie individuálnych potrieb a záujmov žiakov, rodičov, ako i jednotlivých stredných škôl v kraji a vytvorenie kvalitného konkurenčného prostredia medzi školami. Na uskutočnenie tohto cieľa bolo potrebné prepojiť spoluprácu Žilinského samosprávneho kraja so všetkými sociálnymi partnermi, zamestnávateľskými zväzmi a komorami, ktoré vyvíjajú vo svojej činnosti aktivity k bezproblémovému uplatneniu absolventov škôl na trhu práce.

Žilinský samosprávny kraj rieši situáciu v odbornom vzdelávaní tým, že zriadil ako prvý v rámci Slovenskej republiky, Regionálnu štvorpartitu pre vzdelávanie v Žilinskom samosprávnom kraji, v ktorej sú zastúpení – zástupcovia samosprávneho kraja, zástupca úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov. Hlavným poslaním štvorpartity je podpora a koordinácia odborného vzdelávania pre trh práce a zlepšenie začlenenia zamestnávateľskej sféry do systému stredoškolského vzdelávania. Jedným z členov regionálnej štvorpartity je aj Ing. Ján Majerský, PhD., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, ktorý je nápomocný pri plánovaní počtu tried a počtu žiakov v štruktúre študijných a učebných odborov pre stredné školy so zameraním na stavebníctvo. Veľmi dobrá spolupráca je aj s úradmi práce sociálnych vecí a rodiny v Žilinskom kraji, ktoré nám každoročne zasielajú počty evidovaných nezamestnaných absolventov podľa jednotlivých typov stredných škôl.

V rámci spolupráce so všetkými zainteresovanými partnermi reflektujeme na potreby trhu práce a regiónu a na základe analýz spoločne plánujeme počty prijímaných žiakov do jednotlivých študijných a učebných odborov. Podľa pripravovaného zákona o odbornom vzdelávaní a odbornej príprave, predpokladaná účinnosť od 01. 09. 2009, má vzniknúť Regionálna rada pre odborné vzdelávanie, teda Regionálna štvorpartita pre vzdelávanie bude môcť byť „pretransformovaná“ do Regionálnej rady pre odborné vzdelávanie, využívajúc skúsenosti 2-ročnej spoločnej práce.

K bodu 2-
Žilinský samosprávny kraj má v súčasnosti v zriaďovateľskej pôsobnosti 3 stredné školy so zameraním na stavebníctvo:
• Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, Žilina,
• Stredná odborná škola stavebná, Školská 8, Liptovský Mikuláš,
• Spojená škola, Tulipánová 2, Žilina s organizačnými zložkami Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, Žilina a Stredná odborná škola, Tulipánová 2, Žilina.

Na základe stanovených požiadaviek (spolupráca s príslušnou stavovskou organizáciou alebo profesijnou organizáciou, poskytovanie odborného vzdelávania žiakom a prípravy pre výkon daného povolania a odborných činností a priestorové, materiálno-technické vybavenie) vybral Žilinský samosprávny kraj za Centrum odborného vzdelávania za oblasť stavebníctva v Žilinskom kraji Spojenú školu, Tulipánová 2, Žilina. Uvedená stredná škola je zapojená aj do projektu Európskeho sociálneho fondu s názvom „Pilotné centrá odborného vzdelávania v Žilinskom samosprávnom kraji“.

K bodu 3-
Žilinský samosprávny kraj realizuje od 01. 02. 2009 projekt Európskeho sociálneho fondu s názvom „Pilotné centrá odborného vzdelávania v Žilinskom samosprávnom kraji“, ktorého cieľom je vytvoriť pilotné centrá pri stredných odborných školách v Žilinskom samosprávnom kraji, ktoré budú garantovať i ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov škôl v oblastiach – strojárstvo, stavebníctvo, lesníctvo a elektrotechnika.
Hlavným cieľom projektu je prispieť k posilneniu odbornej cudzojazyčnej zložky vo vzdelávaní žiakov stredných odborných škôl v Žilinskom samosprávnom kraji. Posilňovaním odborných zručností pedagógov, inovovaním obsahu jazykového vzdelávania, skvalitnením metódy vzdelávania a implementovaním formy výučby vo vyučovacom procese s dôrazom na 1. ročník stredných škôl sa eliminuje nedostatočná odborná jazyková vybavenosť žiakov stredných odborných škôl a vytvorí sa predpoklad ich lepšieho uplatnenia na trhu práce. Celkové náklady projektu predstavujú sumu 331 902,68 € (9 998 900,-Sk).
V školách, vybraných centrách odborného vzdelávania, bude realizované celoživotné vzdelávanie (stredné školy získali akreditáciu Ministerstva školstva SR na poskytovanie rekvalifikačných kurzov) a v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline, ktorý má svojho zástupcu aj v Regionálnej štvorpartite pre vzdelávanie.
Stredné školy zapojené do projektu:
• Spojená škola, Červenej armády 25, Martin,
• Spojená škola, Tulipánová 2, Žilina,
• Stredná odborná škola elektrotechnická, Komenského 50, Žilina,
• Stredná odborná škola lesnícka Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, Liptovský Hrádok,
• Stredná odborná škola technická, Okružná 693, Čadca,
• Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37, Námestovo.

Cieľom Žilinského samosprávneho kraja bude i po skončení projektu zabezpečovať vybavenie stredných škôl kvalitnou didaktickou technikou a učebnými pomôckami.
Ak bude mať Žilinský samosprávny kraj aj v budúcnosti ďalšiu možnosť finančnej podpory pre rozvoj stavebníctva zo štrukturálnych fondov Európskej únie, dané zdroje využije.

K bodu 4-
Iniciatíva pri vytváraní centier odborného vzdelávania musí vychádzať predovšetkým od zriaďovateľa školy, ktorý pozná školu po priestorovej a personálnej stránke a v neposlednom rade pozná materiálno-technické zabezpečenie. Svoju úlohu zohrávajú i zamestnávateľské zväzy a komory, ktoré združujú rôzne podnikateľské subjekty a vedia posúdiť úroveň kvality absolventa z pohľadu odbornej praxe žiakov stredných škôl a ich uplatnenia na trhu práce.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 19.03.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky