34-07

K bodu 1 -

Žilina -Považský Chlmec – rozšírenie skládky nie nebezpečných odpadov.
Na uvedenú stavbu bola vypracovaná správa o hodnotení vplyvov na ŽP - Rozšírenie jestvujúcej skládky nie nebezpečných odpadov Žilina - Považský Chlmec v zmysle zákona 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP (ďalej zákon). Navrhovateľom je Mesto Žilina, Radničná 1, Žilina, spracovateľom zámeru je Kovoprojekt ES, spol. s.r.o., Vietnamská 22, Bratislava.
V platnom Územnom pláne regiónu (r. 1998) sa alternatívne uvažovalo s rozšírením skládky v Považskom Chlmci. Na základe uvedeného Úrad ŽSK k správe o hodnotení vplyvov na ŽP v júni 2006 vydal stanovisko, že Rozšírenie skládky nie nebezpečných odpadov Žilina - Považský Chlmec je v súlade so záväznou časťou Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja, ktorého záväzná časť bola vyhlásená Nariadením vlády SR č. 223/1998 z 26.5.1998 a jeho platnými Zmenami a doplnkami.

K bodu 2 -

Kogeneračný zdroj Cogen – Žilina - Považský Chlmec.
Na uvedenú stavbu bol vypracovaný zámer posudzovania vplyvov na ŽP v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP (ďalej zákon).
Úrad ŽSK sa vyjadroval ako dotknutý orgán k zámeru podľa zákona s názvom Kogeneračný zdroj COGEN Žilina (navrhovateľ ORCO alfa, a.s., Zelená 10, Bratislava, spracovateľ J-KOPA, spol. s.r.o., Piešťanská 7, Bratislava) dňa 24.4.2007. Investičná akcia je umiestnená v lokalite, ktorá je v územnom pláne mesta navrhovaná ako zóna priemyslu a logistiky. V zámere o posudzovaní vplyvov na ŽP, kapitola IV.6. Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového pôsobenia, sa uvádza, že negatívne vplyvy na obyvateľstvo a zdravie obyvateľov sú pri dodržaní všetkých navrhovaných opatrení hodnotené ako nevýznamné. Vzhľadom na uvedené skutočnosti Úrad ŽSK vydal stanovisko, že nový energetický zdroj COGEN nie je v rozpore s platným územným plánom regiónu. V tomto zmysle sa Úrad ŽSK vyjadril aj k dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia pre Kogeneračný zdroj COGEN.

Stanoviská Úradu ŽSK boli vydané v súlade s platnou legislatívou a schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.
V prípade, že sa vyskytli nové skutočnosti a predpoklady na úrovni kompetencií ŽSK, budeme sa nimi zaoberať a budú zapracované pri najbližšej aktualizácii územného plánu regiónu.