33-08

Z dôvodu prebytočnosti bola ku dňu 01. 06. 2007 odňatá správa uvedeného majetku správcovi: Správe a údržbe ciest Martin, Kollárova 94, 037 72 Martin; 

Znaleckým posudkom č. 57/2005 zo dňa 11. 07. 2005, bola VŠH uvedeného majetku – stavba č. s . 484 a pozemky parc. KN-C č. 817, parc. KN-C č. 818 - stanovená vo výške 780 000,- Sk, z ktorej hodnoty predstavuje hodnota pozemkov 214 836,48 Sk); 

Na 13.zasadnutí Zastupiteľstva ŽSK, dňa 14. mája 2007, bol uznesením č. 36 v časti a) schválený odpredaj majetku na základe výberového konania žiadateľovi Jozefovi Buriánovi v hodnote 1 170 000,- Sk;

Na 17. zasadnutí Zastupiteľstva ŽSK zo dňa 18. 12. 2007 bolo uznesením č. 18/17 zrušené Uznesenie č. 36 v časti a) z dôvodu odstúpenia žiadateľa od kúpnej zmluvy.

V súčasnosti je, hore uvedený majetok, možné odkúpiť na základe dohody so Žilinským samosprávnym krajom, prípadne počkať na vyhlásenie druhej „vlny“ výberového konania, ktorého termín bude zverejnený v periodikách alebo na webovej stránke Úradu ŽSK www.regionzilina.sk .

V prípade záujmu o túto nehnuteľnosť sa môžete kontaktovať na riaditeľa odboru vnútornej správy Úradu ŽSK: Bc. Ján Jarošík, tel. kontakt: 041/ 5032 407, jjarosik@zask.sk .


Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.07.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky