33-07

K bodu 1 - 2

Žilinský samosprávny kraj nedisponuje v súčasnosti (ani v minulom období) žiadnym voľným miestom pre umiestnenie imobilných občanov s ťažkým zdravotným postihnutím bez ohľadu na výšku príjmu žiadateľa. Kapacita domovov sociálnych služieb, či už pre deti a dospelých alebo pre kategóriu dospelých, je naplnená. Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK postupujú pri prijímaní obyvateľov do zariadenia sociálnych služieb podľa § 92 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
Zariadenie sociálnych služieb vedie poradovník čakateľov na umiestnenie do ZSS podľa poradia, v akom boli žiadosti zariadeniu doručené. Mimo poradovníka čakateľov na umiestnenie, bezodkladne alebo pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia, možno prijať občana podľa § 93 ods. 2 zákona o sociálnej pomoci len v naliehavých prípadoch, ak je život alebo zdravie občana vážne ohrozené a starostlivosť nemožno zabezpečiť inak.

K bodu 3 -

Žilinský samosprávny kraj nemôže zabezpečiť umiestnenie imobilných občanov s ťažkým zdravotným postihnutím v domovoch sociálnych služieb pôsobiacich na jeho území, ktorých nie je zriaďovateľom, môže sa len podieľať na sprostredkovaní na základe korektných vzťahov s neštátnymi subjektmi. Občan je umiestňovaný po vzájomnej dohode medzi neštátnym subjektom a občanom na základe zmluvného vzťahu.

Výška úhrady je predmetom dohody a nedá sa presne špecifikovať.
V súčasnosti sú plne vyťažené kapacity všetkých zariadení sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom je neštátny subjekt. Z uvedeného dôvodu nie je možné konštatovať, koľkým imobilným občanom by bolo možné sprostredkovať umiestnenie do konca r. 2007.

K bodu 4 -

Výška úhrady je individuálne stanovená na základe zmluvného vzťahu. Výška vstupného poplatku je taktiež individuálna u každého neverejného poskytovateľa a odvíja sa od vzájomnej dohody medzi ním a budúcim klientom.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 06.11.2007

Sekcie


Jazykové verzie webstránky