32-08

Pre územie Žilinského kraja platí územnoplánovacia dokumentácia - Územný plán veľkého územného celku Žilinského kraja (ÚPN VÚC ŽK) a jeho Zmeny a doplnky ÚPN VÚC, ktorých záväzná časť bola vyhlásená VZN č. 6 dňa 27.04.2005. 

Grafická časť ÚPN VÚC ŽK je vypracovaná v mierke M = 1:50 000, preto nerieši katastrálne územia obcí v podrobnosti parciel, ale len funkčné plochy.
Plocha vyznačená v prílohe Vašej žiadosti je v platnom ÚPN VÚC ŽK je riešená ako obytná plocha.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.07.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky