31/09

K bodu 1-

V súlade s § 8 ods. 1, 2 a 3 vyhlášky č. 314/2008 Z. z. o stredných školách a o zozname študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, vyučovacia hodina teoretických predmetov a foriem praktického vyučovania trvá v školách a školských zariadeniach 45 minút. Spravidla po tretej vyučovacej hodine je 20 minútová prestávka. Medzi ostatnými vyučovacími hodinami sú 10 minútové prestávky. Ak vyučovanie žiakov tej istej triedy pokračuje aj popoludní, medzi poludňajším a popoludňajším vyučovaním je prestávka najmenej 45 minút. V odôvodnených prípadoch môže riaditeľ strednej školy výnimočne zaviesť dve 5 minútové prestávky pri zachovaní jednej 10 minútovej prestávky.

Dopoludňajšie vyučovanie začína najskôr o 7.00 hodine, spravidla však o 8.00 hodine. Popoludňajšie vyučovanie žiakov mladších ako 18 rokov sa končí spravidla do 18.00 hodiny, najneskôr do 20.00 hodiny.

Poradie a dĺžky prestávok určí riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy. Všetky zmeny uvedie vo vnútornom poriadku školy s tým, že oboznámi pedagogických zamestnancov, žiakov aj rodičov so všetkými zmenami.

Na základe uvedeného, zriaďovateľ školy, Žilinský samosprávny kraj nevstupuje do zmien vo vyučovaní, týkajúcich sa stanovovania prestávok.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.03.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky