31-08

K časti - obyvateľstvo (štruktúra, nezamestnanosť), technická infraštruktúra, prírodné zdroje (výmera ornej pôdy a pod.) uvádzame:
podstatnú časť požadovaných informácií je možné nájsť v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽSK pre roky 2007 - 2013 , v časti B, ktorá je zverejnená na stránke www.regionzilina.sk , časť PHSR ŽSK a rôzne štatistické údaje až na úroveň okresov SR je možné získať aj na stránke Štatistického úradu SR ( www.statistics.sk ) v časti "Databázy" - "Regionálna databáza".

K časti – stredné školstvo:
Odbor školstva Žilinského samosprávneho kraja zriaďuje a zrušuje stredné školy, učilištia, strediská praktického vyučovania, záujmovo-vzdelávacie zariadenia okrem jazykových škôl pri základných školách, domovy mládeže, zariadenia školského stravovania, zariadenia praktického vyučovania, strediská služieb škole, školy v prírode, školské strediská záujmovej činnosti a centrá voľného času s územnou pôsobnosťou samosprávneho kraja, ktorých počet (k 1.9. 2007) je 81 (slovom osemdesiat jeden). Bližšie informácie nájdete na www.regionzilina.sk - http://www.zask.sk/showdoc.do?docid=4186, kde si môžete vami požadované údaje za okres Žilina nájsť.

K časti- zariadenia sociálnych služieb:
Bližšie informácie nájdete na www.regionzilina.sk - http://www.zask.sk/showdoc.do?docid=324, kde si môžete vami požadované údaje za okres Žilina nájsť.