31-05

K bodu 1 -

V zmysle prijatého uznesenia zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja boli poslancom ŽSK vyplatené odmeny v rátane náhrad cestovných výdavkov počas prvého volebného obdobia, t.j. od roku 2001 do 31. októbra 2005 nasledovne:

Rok 2002 – 3 328 000,- Sk
Rok 2003 – 4 456 600,- Sk
Rok 2004 – 5 429 600,- Sk
Rok 2005 – 4 756 000,- Sk