30/09

K bodu 1-

Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „ŽSK“) v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (poukazuje na to i §3 ods. 4) nie je a nemôže byť podľa tohto zákona poskytovateľom sociálnej služby. ŽSK môže iba zriaďovať právnické osoby, ktoré následne môžu poskytovať sociálne služby (poukazuje na to § 108 ods. 3), ktoré sa poskytujú občanom potrebujúcich celodennú starostlivosť, alebo sú v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá si vyžaduje ich umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb.

K bodu 2-
ŽSK, ako bolo už vyššie uvedené, priamo neposkytuje sociálne služby, ale je zriaďovateľom 26 zariadení sociálnych služieb so samostatnou právnou subjektivitou. Tieto zariadenia sú rozpočtovými organizáciami finančne naviazanými na rozpočet Žilinského samosprávneho kraja. Aktuálny zoznam s uvedením druhu poskytovaných sociálnych služieb možno nájsť na www.regionzilina.sk, Úrad ŽSK, Odbor sociálnych vecí, Kontakt – zoznamy poskytovateľov sociálnej pomoci. V zariadeniach sociálnych služieb poskytuje ŽSK služby občanom s ťažkým zdravotným postihom pre deti a dospelých a pre dospelých (napr. mentálna retardácia a pod.) Tu sa poskytujú služby s týždenným, denným a celoročným pobytom. Odborné činnosti sa poskytujú v rámci zariadenia a to rôzne terapie, pracovné, rehabilitačné. Sú vypracované individuálne plány, podľa postihnutia a jeho rozsahu. Zariadenia sa prebudovávajú na bezbariérové, obnovujú sa, zatepľujú a pod. Sociálni pracovníci majú vypracované rôzne plány oddychovej a relaxačnej činnosti. Je im venovaná maximálna pozornosť pri ich rozvoji (individuálne podľa možností). Sú pod lekárskym dozorom všetky rehabilitácie a pomoc je konzultovaná s odbornými lekármi.

K bodu 3-
ŽSK nie je kompetentným orgánom na poskytovanie kompenzačných príspevkov alebo kompenzačných pomôcok. ŽSK podporuje túto činnosť výlučne poskytovaním finančného príspevku neverejným poskytovateľom, ktorí poskytujú špecifické sociálne služby. Inde najmä o Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorá poskytuje, resp. zapožičiava kompenzačné pomôcky slabozrakým a nevidiacim, Asociácia Nepočujúcich Slovenska, ktorá v tejto oblasti pomáha sluchovo postihnutým občanom a Diecézna charita Žilina zapožičiavaním najmä invalidných vozíkov a francúzskych bariel. Všetkým trom uvedeným neverejným poskytovateľom ŽSK pravidelne každý rok poskytuje finančný príspevok na ich činnosť.

Kompenzačné pomôcky predpisuje Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, alebo Sociálna poisťovňa podľa druhu postihnutia. V zariadeniach sú pomôcky pre klientov avšak všeobecnej potreby, napr. sedacie vozíky pri kúpaní a pod.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.03.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky