30-07

Otázka č. 1: Aký podiel na výnose dane z príjmu fyzických osôb dosiahol Váš kraj v roku 2006? Aký predpokladáte pre rok 2007? (v SKK alebo v tis. SKK).

Daň z príjmu fyzických osôb ŽSK
Rok 2006
SR 1 207 000 tis. Sk
UR 1 321 647 tis. Sk
Plnenie 1 321 647 tis. Sk vrátane zúčtovania za rok 2005

Rok 2007
SR 1 365 000 tis. Sk
UR 1 376 303 tis. Sk vrátane zúčtovania za rok 2006

Otázka č. 2: Aký je počet obyvateľov spolu, počet obyvateľov na 1 km2 a rozloha v km2 vo Vašom kraji?

695 326 obyvateľov k 31.12.2006, 102 obyvateľov/km2, 6801 km2

Otázka č. 3: Aký je počet obcí vo Vašom kraji, aký je priemerný počet obyvateľov v nich (+ rozpätie od – do) a aká je ich priemerná rozloha?

Počet obcí v kraji

Priem. počet obyv. v obciach

Počet obyvateľov v obciach od-do (najmenší - najväčší)

Priem. rozloha obce

315

2205

46 - 85 477 k 31.12.2006

21 km2

Otázka č. 6: Aký je počet okresov vo Vašom kraji, aký je priemerný počet obyvateľov v nich (+ rozpätie od – do) a aká je ich priemerná rozloha?

Počet okresov v kraji

Priem. počet obyv. v okresoch

Počet obyvat. v okresoch od-do (najmenší - najväčší)

Priemerná rozloha okresu

11

63 160

16 717 - 157 679 k 31.12.2006

618 km2

Otázka č. 4: Aké príjmy dosiahol Váš kraj v roku 2006 a aké plánuje dosiahnuť v roku 2007? Koľko z toho predstavuje daň z príjmu fyzických osôb a daň z motorových vozidiel? Aký objem predstavovali nedaňové príjmy a transfery zo štátneho rozpočtu v roku 2006? Aký je rozpočet pre rok 2007 v tejto oblasti?

Príjmy VÚC spolu, z toho:

daň z príjmu FO v tis.

daň z motor. vozidiel v tis.

nedaň. príjmy v tis.

transfery zo št. rozpočtu v tis.

2006

3 658 756

1 321 647

359 436

274 479

1 614 271

2007

3 540 281

1 376 303

345 000

197 786

1 548 210

Otázka č. 5: Aké výdavky dosiahol Váš kraj v roku 2006 a aké plánuje dosiahnuť v roku 2007? Koľko z toho predstavovali a pravdepodobne budú predstavovať položky mzdy a odvody, tovary a služby, bežné transfery a kapitálové výdavky?

Výdavky VÚC spolu, z toho:

mzdy a odvody

tovary a služby

bežné transfery

kapitálové výdavky

2006

3 572 966

1 092 573

629 754

1 363 855

380 383

2007

3 540 281

1 104 497

535 803

1 628 481

171 119


Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.08.2007

Sekcie


Jazykové verzie webstránky