3/10

K bodu 1-

Počet zdravotne ťažko postihnutých občanov v poradovníku do DSS v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja sú uvedené v prílohe č. 1. V tabuľke sú uvedení čakatelia v poradovníku, z ktorých približne 2/3 nemajú záujem nastúpiť ihneď. Napríklad v DD a DSS Likavka je počet čakateľov ZŤP 12, avšak ani jeden nemá záujem nastúpiť ihneď.

K bodu 2-

V prílohe č. 2 je uvedený prehľad o výške finančných prostriedkov, ktoré poskytol Žilinský samosprávny kraj v roku 2009 neverejným poskytovateľom sociálnych služieb.

K bodu 3-

Zariadenia sociálnych služieb a ostatné zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja majú uzatvorené Poistné zmluvy na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu prostredníctvom poisťovne KOOPERATIVA, a.s. Vienna Insurance Group.

Poistná zmluva na poistenie majetku číslo: 80-8007750 bola uzatvorená medzi KOOPERATIVA poisťovňou, a.s. Vienna Insurance Group a Žilinským samosprávnym krajom a organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti dňa 31.08.2008. Účinnosť poistenia trvá od 01.09.2008 do 30.6.2011.

Súčasťou vyššie uvedenej zmluvy je Dodatok č. 2 (č. 80-8007750) Poistenie zodpovednosti za škodu, ktorý bol uzatvorený 27.04.2009. Účinnosť poistenia trvá od 10.05.2009 do 30.06.2011 a vzťahuje sa na:

a) všeobecná – prevádzková zodpovednosť za škodu poisteného Žilinského samosprávneho kraja, ak poistený zodpovedá za škody v dôsledku svojho konania alebo vzťahu z doby trvania poistenia, na poistnú sumu 663 878,38 EUR / 20 000 000 SKK, ktorá je limitom plnenia za jednu a všetky škody vzniknuté v jednom poistnom roku.

b) všeobecná – prevádzková zodpovednosť na spolupoistené organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja na poistnú sumu 3 319 391,89 Eur / 100 000 000 SKK, ktorá je limitom plnenia poisťovne za jednu a všetky škody vzniknuté v jednom poistnom roku pre všetky spolupoistené organizácie.

Identifikácia (Registračné číslo) zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja je uvedená v prílohe č. 4.

V prílohe č. 6 je uvedený počet zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

K bodu 4-

V prílohe č. 4 je uvedený register poskytovateľov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

K bodu 5 a 6

Počet opatrovateľov v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a kapacitu jednotlivých zariadení je uvedený v príloha č. 5.