3-08

Žilinský samosprávny kraj nemenil sadzby dane z motorových vozidiel od prijatia Všeobecne záväzného nariadenia 5/2004, podľa ktorého sa platila daň od roku 2005.

Výnos dane z motorových vozidiel je rozhodujúcim vlastným príjmom samosprávneho kraja, z ktorého sú financované činnosti spadajúce do kompetencie samosprávneho kraja.

Filozofia úpravy dane z motorových vozidiel vychádzala z potreby zabezpečenia finančných prostriedkov pre zabezpečenie údržby, opráv a výstavby ciest II. a III. triedy a krytia nákladov spojených so zabezpečovaním dopravnej obsluhy samosprávneho kraja verejnou autobusovou dopravou.

Navrhované úpravy sadzieb zohľadňujú dopravné zaťaženie ciest jednotlivými druhmi vozidiel, pričom pri úžitkových vozidlách a autobusoch sme zohľadnili aj ich technické parametre, t.j. plnenie limitov EURO 3, 4 a 5.

U osobných vozidiel najvýraznejšie zvýšenie do 40% je u kategórie vozidiel zdvihového objemu 1200 – 2000 cm3, u ostatných kategórii zvýšenie o 10 %.
Zmena sadzby dane u úžitkových vozidlách a autobusoch predstavuje zvýšenie o 10 %. Zároveň však u vozidiel splňujúcich EURO 3; pri 1. – 2. nápravách zvýšenie len o 5%, pri 3. nápravách a viac bez zvýšenia.
U vozidiel splňujúcich EURO 4 a 5; pri 1. – 2. nápravách zachovanie pôvodnej výšky sadzby dane, pri 3. nápravách a viac zníženie dane o 5 %.

Nad rámec zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady Žilinský samosprávny kraj vo svojom Všeobecne záväznom nariadení 10/2007 oslobodzuje od dane:
a/ vozidlo požiarnej ochrany, pokiaľ neslúži na podnikateľské účely,
b/ vozidlo pravidelnej autobusovej dopravy v rozsahu výkonu vo verejnom záujme a znižuje daň u vozidla:
a/ na podnikanie, ktoré spĺňa limity úrovne EURO 3, EURO 4 alebo 5,
b/ vozidlo používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe o 20% ročnej sadzby dane.

Predpokladá sa ročný nárast príjmu z výberu dane z motorových vozidiel oproti plánu v roku 2007. V dôsledku zmien v legislatíve predpokladáme však nižší skutočný výber, pretože niektoré kategórie daňovníkov majú podľa novely zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady povinnosť predložiť daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2008 až v termíne do 31.1.2009. Ide o všetkých platcov dane, ktorých predpokladaná daň u jedného správcu dane nepresiahne 20 000,-Sk.

Sadzby dane sú platné od 1.1.2008 a znenie VZN 10/2007 je uvedené na webovej stránke www.regionzilina.sk – Aktuality.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.01.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky