3-05

V súlade s § 4 písm. k ) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (ďalej „zákon o samosprávnych krajoch“) vymedzujúcom pôsobnosť samosprávneho kraja pri výkone samosprávy – starostlivosť o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov – Žilinský samosprávny kraj koordinuje rozvoj cestovného ruchu.

Na výkon tejto pôsobnosti prešli s účinnosťou od 1.1.2002 na Žilinský samosprávny kraj v zmysle § 3 písm. p) zákona NR SR č. 416/2001 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky tieto kompetencie v oblasti cestovného ruchu:

· koordinovanie plnenia koncepcií a úloh súvisiacich s rozvojom cestovného ruchu,
· poskytovanie podkladov, informácií, číselných údajov, rozborov a vyhodnotení orgánom štátnej správy a obciam na základe ich žiadosti.

Na základe Vašej žiadosti o zaslanie štatistických údajov o cestovnom ruchu na Kysuciach (okres Kysucké Nové Mesto a Čadca) za roky 1997-2004 Vám oznamujeme nasledovné:

1. Odbor regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Úradu Žilinského samosprávneho kraja vzhľadom na svoje kompetencie nerealizuje vlastný zber informácií a štatistických údajov o cestovnom ruchu v kraji.
Štatistické údaje o cestovnom ruchu za rok 2002, ktoré sú súčasťou materiálu Analýza a koncepcia rozvoja cestovného ruchu v Žilinskom kraji nájdete na internetovej stránke Žilinského samosprávneho kraja www.zask.sk (Úrad ŽSK - Odbor regionálneho rozvoja - Koncepčné dokumenty). Tento materiál bol spracovaný na základe vyžiadaných údajov z Krajskej správy štatistického úradu v Žiline,
2. zároveň Vám doporučujeme obrátiť sa na Krajskú správu štatistického úradu v Žiline (tel. kontakt: 041/511 32 13, 511 32 30 alebo na internetovú adresu www.statistics.sk).