29-08

K bodu 1 –
Práva a povinnosti účastníkov školskej integrácie (žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami) sú uvedené v § 32c ods. 1 až 4 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov. Problematiku školskej integrácie upravuje metodické usmernenie Ministerstva školstva SR č. 3/2006-R zo dňa 24. 01. 2006 k realizácii školskej integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v základných školách a stredných školách.

Odmeňovanie pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení upravuje zákon NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade zamestnancov zamestnaných v rezorte školstva je zamestnávateľ, t. j. riaditeľ školy povinný zohľadniť aktivity pedagogických zamestnancov školy, ktoré sú vykonávané nad rámec ich pracovnej náplne (vrátane vedenia pedagogickej dokumentácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami). Ministerstvo školstva SR nemá v súčasnosti spracovaný rezortný predpis, ktorý by upravoval odmeňovanie pedagogických zamestnancov škôl za vedenie pedagogickej dokumentácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

K bodu 2 –
Žilinský samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných škôl a školských zariadení odporučil riaditeľom stredných škôl zohľadniť odmeňovanie pedagogických zamestnancov za aktivity pri vedení agendy integrovaných žiakov stredných škôl a vytvárať pracovné miesta školských psychológov a školských špeciálnych pedagógov v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 43/1996 Z. z. o podrobnostiach o výchovnom poradenstve a o poradenských zariadeniach.

Čerpanie finančných prostriedkov na integrovaných žiakov je vymedzené v dokumente Ministerstva školstva SR „Metodické pokyny k výchove a vzdelávaniu žiakov s vývinovými poruchami učenia v základných a stredných školách“ (2004).

Zároveň upozorňujeme, že za pedagogickú dokumentáciu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a realizáciu školskej integrácie, v zmysle § 5 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, plne zodpovedá riaditeľ strednej školy, v ktorého záujme by malo byť i vytvorenie personálnych, priestorových a materiálno-technických podmienok pre všetkých účastníkov školskej integrácie (pedagogických zamestnancov nevynímajúc).

Za vypracovanie individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zodpovedá nielen triedny učiteľ, ale i riaditeľ školy, výchovný poradca a zamestnanci školského poradenského zariadenia (pedagogicko-psychologickej poradne alebo špeciálno- pedagogickej poradne), ktoré vydalo písomné vyjadrenie o realizácii školskej integrácie, resp. odporúčania k optimalizácii psychického vývinu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v školskom prostredí.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.07.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky