29-07

K bodu 1 -

Prvoradým záujmom Žilinského samosprávneho kraja je zosúladenie štruktúry absolventov stredných škôl s požiadavkami pracovného trhu, zohľadnenie individuálnych potrieb jednotlivých stredných škôl v kraji a vytvorenie kvalitného konkurenčného prostredia medzi nimi. Na uskutočnenie tohto cieľa je potrebné prepojiť spoluprácu Žilinského samosprávneho kraja so všetkými sociálnymi partnermi, zamestnávateľskými zväzmi a komorami, ktoré vyvíjajú vo svojej činnosti aktivity k bezproblémovému uplatneniu absolventov škôl na trhu práce.

Žilinský samosprávny kraj sa snaží situáciu v odbornom vzdelávaní riešiť, tým že zriadil Regionálnu štvorpartitu pre odborné vzdelávanie pri Žilinskom samosprávnom kraji, ktorá bude poradným orgánom predsedu ŽSK Juraja Blanára pre odborné vzdelávanie. Vo štvorpartite budú zástupcovia samosprávneho kraja, zástupca úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, zástupca Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a zástupcovia zamestnávateľov.
Toto je len jedna stránka riešenia situácie, zároveň očakávame aktivity aj zo strany zamestnávateľov, aby zadefinovali potrebu počtu absolventov a zapojili sa do sociálneho programu, nakoľko absolventi základných škôl nemajú záujem o štúdium na stredných odborných školách a stredných odborných učilištiach.

K bodu 2 -

Žilinský samosprávny kraj má v rámci regiónu Kysuce a Horné Považie 4 stredné školy zamerané na strojárstvo a to:

Stredné odborné učilište strojárske Čadca
2411 4 mechanik nastavovač
2413 4 mechanik strojov a zariadení
2464 2 01 strojný mechanik – stroje a zariadenia
2414 4 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení (nadstavbové štúdium)
Stredné odborné učilište stavebné Žilina – Bôrik
2464 2 strojný mechanik
2414 4 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení (nadstavbové štúdium)

Stredné odborné učilište Kysucké Nové Mesto
2411 4 mechanik nastavovač
2413 4 mechanik strojov a zariadení
2433 obrábač kovov
2464 2 strojný mechanik
2414 4 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení (nadstavbové štúdium)

Stredná priemyselná škola Kysucké Nové Mesto
2381 strojárstvo
3917 6 technicko – informatické služby v strojárstve
2381 6 strojárstvo (nadstavbové štúdium)