28-08

Žilinský samosprávny kraj ako zriaďovateľ 76 stredných škôl stanovuje počet žiakov prvého ročníka na nasledujúci školský rok v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 145/1996 Z. z. o prijímaní na štúdium na stredných školách v znení neskorších predpisov.

Počet žiakov v triedach 1. ročníka Gymnázia, Čachovský rad 36, Vrútky (pre realizáciu prijímacieho konania v školskom roku 2008/2009), bol navrhnutý riaditeľom školy a prerokovaný Žilinským samosprávnym krajom začiatkom školského roka 2007/2008.

Počet tried prvého ročníka v stredných školách (pre realizáciu prijímacieho konania žiakov základných škôl na stredoškolské štúdium na nasledujúci školský rok) je určený na základe analýzy uvedených kritérií:
a) vývoj demografickej krivky obyvateľstva,
b) vývoj záujmu žiakov základných škôl o štúdium na stredných školách,
c) uplatnenie absolventov stredných škôl na trhu práce,
d) proporcionálne zastúpenie gymnaziálneho vzdelávania v regiónoch Žilinského samosprávneho kraja,
e) napĺňanie obsahu prijatej Koncepcie rozvoja výchovy a vzdelávania v Žilinskom samosprávnom kraji na roky 2007 – 2009 „Učiaci sa región“.

Zníženie počtu tried 1. ročníka v Gymnáziu, Čachovský rad 36, Vrútky, v školskom roku 2008/2009, nie je likvidáciou školy, ale procesom dlhodobej koordinácie gymnaziálneho vzdelávania v Žilinskom kraji, racionalizácie siete stredných škôl a školských zariadení a podpory stredoškolského odborného vzdelávania v regióne Turiec.

Žilinský samosprávny kraj je zriaďovateľom troch gymnázií v okrese Martin (Gymnázium J. Lettricha, Ul. Lettricha 2, Martin, Gymnázium V. P. Tótha, Malá hora 3, Martin, Gymnázium, Čachovský rad 36, Vrútky). Okrem uvedených škôl sa v okrese Martin nachádza i bilingválne gymnázium v Sučanoch, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského školského úradu v Žiline.

Otvorenie dvoch tried 1. ročníka v Gymnáziu, Čachovský rad 36, Vrútky, je stabilizáciou počtu žiakov gymnázií v školskom roku 2008/2009. V prípade otvorenia viacerých tried hrozí kolaps stredoškolského odborného vzdelávania v regióne Turiec a likvidácia kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na gymnáziách prijímaním žiakov základných škôl na stredoškolské štúdium s prospechom horším ako 1,5, resp. 2,0.

Podľa štatistky Školského výpočtového strediska v Liptovskom Mikuláši k 21. 04. 2008 je záujem žiakov základných škôl o štúdium na Gymnáziu, Čachovský rad 36, Vrútky – 86 žiakov v prvom kole prijímacieho konania a 215 žiakov v prvom a druhom kole prijímacieho konania.

Plánovaný počet prijatých žiakov do 1. ročníka gymnázia v školskom roku 2008/2009 predstavuje 68,
t. j. 2 triedy, a je postačujúci.