28-05

Zmluvy uzatvorené medzi Žilinským samosprávnym krajom (ďalej len „ŽSK“) a obchodnou spoločnosťou K+K, a.s., IČO: 363 9622235733489 a informácie v nich obsiahnuté sú medzi zmluvnými stranami dôverné, pretože okrem iného dokumentujú i vlastníctvo zmluvného partnera.

V zmysle §17 Obchodného zákonníka spoločnosť K+K, a.s., IČO: 363 9622235733489 vyvinula činnosť na ochranu svojho obchodného tajomstva a zakomponovala do zmlúv aj n e s ú h l a s k akémukoľvek sprístupneniu (nahliadnutiu, poskytovania kópií a pod.) tretím stranám.