27/09

K bodu 1-

Žilinský samosprávny kraj (ďalej len “ŽSK“) má v súčasnosti vo vlastníctve nasledovný prebytočný majetok, ktorý neslúži, a ani sa nepredpokladá, že bude slúžiť v budúcnosti správcovi majetku ŽSK alebo Úradu ŽSK na zabezpečenie plnenia jeho úloh:

Stavba: Tel. branné stredisko č. s . 7777 (Podsuchá), zapísané na LV č. 12712
Kat. územie: Ružomberok, okres Ružomberok
• postavená v roku 1973 na 4,5 kilometri spojnice Vojenská zotavovňa na Smrekovici a Podsuchá (Bodega), ktorá je na 10 km cesty RK-BB od RK,
• pozemok pod chatou je mestský (mestské lesy) – neusporiadaný,
• je podpivničená – 2 pivnice, slúžiace ako sklad materiálu a dreva na kúrenie,
• nie je zateplená,
• je trojpodlažná, na každom podlaží je kúpeľňa a WC,
• na 1. podlaží je kuchyňa, komora, spoločenská miestnosť s krbom, miestnosť chatára (+ sklad všetkého materiálu),
• na 2. podlaží 5 izieb, na 3.podlaží 3 izby,
• strecha je plechová, sedlová, podkrovie je využité - obytné izby,
• kapacita max. do 40 hostí (podľa požiadaviek na komfort),
• je pripojená na elektrickú sieť cez vlastný transformátor (za chatou samostatne stojaca budova), v súčasnej dobe chata odpojená, odber odhlásený,
• vykurovanie je elektrické, akumulačnými pecami v 1 izbe na 3.poschodí drevom v pieckach,
• odpad do vlastného 12 kubíkového septiku,
• voda - vlastný zdroj stiahnutý z prameňa nad chatou, pitná, podľa výsledkov analýzy výborná,
• všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti stanoví znalecký posudok, ZP je podmienkou pri prevode nehnuteľností a VŠH v zmysle ZP je len informatívna.


Stavba: Domov mládeže č. s. 66, zapísaný na LV č. 826
Kat. územie: Liptovský Hrádok, okres Liptovský Mikuláš
• pozemky: parc. KN-C č. 61/1 zast. plochy a n. o výmere 884 m2, parc. KN-C č. 61/5 zast.
plochy a n. o výmere 921 m2,
• stavba: 4-podlažný objekt,
• postavený v roku 1987 sa nachádza v intraviláne mesta Liptovský Hrádok,
• prístupný z miestnej komunikácie,
• pôvodné využitie ako internát s ubytovacími, spoločenskými, hygienickými a
komunikačnými priestormi,
• ZP vo výške 305 384,054 eur (9 200 tis. Sk).
Postup Žilinského samosprávneho kraja v prípade záujmu a súhlasu žiadateľa o kúpu nehnuteľností je nasledovný:
- Odbor vnútornej správy ŽSK pripraví podklady do Zastupiteľstva ŽSK, ktoré rozhodne o ďalšom naložení s majetkom, vrátane navrhnutej ceny;
- v prípade schválenia prevodu nehnuteľnosti Zastupiteľstvom ŽSK, Úrad ŽSK vypracuje kúpnu zmluvu, ktorú zašle kupujúcemu na podpis;
- náklady spojené s prevodom nehnuteľností (znalecký posudok - vypracovanie zabezpečuje predávajúci, geometrický plán, výpis z listu vlastníctva, atď.) znáša kupujúci v zmysle ust. § 12 Smernice 8/2004 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK a sú samostatným článkom kúpnej zmluvy.
- po zaplatení kúpnej ceny návrh na vklad vlastníckeho práva na správe katastra podáva predávajúci a kúpna zmluva je účinná po zavkladovaní na správe katastra.
Nájom majetku ŽSK upravuje § 13 Smernice 8/2004 Žilinského samosprávneho kraja. Podľa § 13 ods. 2 písmena a) a b) platí, že Zmluvu o nájme majetku ŽSK inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe môže uzatvoriť aj priamo správca, a to: so súhlasom zastupiteľstva ŽSK na návrh predsedu ŽSK, ak sa má prenajať majetok, ktorého nadobúdacia hodnota je vyššia ako 663 878,38 eur (20 mil. Sk), alebo ak sa jedná o nájom nehnuteľného majetku na dobu dlhšiu ako 5 rokov bez ohľadu na jeho hodnotu. Bez súhlasu predsedu ŽSK, ak ide o prenájom nebytových priestorov, učební, spoločenských miestností, kancelárií na dobu kratšiu ako 1 rok.

Aktuálny prebytočný majetok je uvedený aj na stránke Žilinského samosprávneho kraja www.zask.sk v časti Ponuka prebytočného majetku ŽSK.

V prípade Vášho záujmu o hore uvedený hnuteľný majetok môžete kontaktovať vedúcu Oddelenia správy majetku ŽSK na tel. č.: Ing. Eleonóra Mičicová 041/5032229, mobil: 0907842774 príp. e-mail: .

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.03.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky