27-07

K bodu 1 –

Po ceste II/520 nie je možný prejadz motorovým vozidlom z dôvodu výstavby prepojenia Oravská Lesná- Nová Bystrica a na túto komunikáciu majú prístup len vozidlá realizujúce predmetnú výstavbu.

K bodu 2 –

Ukončenie výstavby nového prepojenia II/520 Oravská Lesná- Nová Bystrica je v zmysle zmluvy a informácií z kontrolných dní plánované na rok 2008.

K bodu 3 –

Stavebníkom a objednávateľom v prípade hore uvedenej výstavby je Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Žilina, ul. M.Rázusa 104/A, 010 01 Žilina.