26-08

Strednej zdravotníckej škole boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 2,7 mil. Sk na rekonštrukciu strechy na budove Domova mládeže v rozpočte roku 2008. Rekonštrukcia strechy bola vyriešením problému zatekajúcej strechy a stala sa prioritou pre vlastníka, ktorým je Žilinský samosprávny kraj. Odpredaj prebytočného majetku bol realizovaný vo výške 1,9 mil. Sk.

V Uznesení 10 zo zasadnutia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, zo dňa 23. februára 2005, v časti b) sa uvádza: „prednostné použitie kapitálových príjmov vo výške 70%, získaných z odpredaja prebytočného majetku, na financovanie tých oblastí, v ktorých došlo k odpredaju majetku.“ To znamená, že ide o oblasti (ako je školstvo, zdravotníctvo,...) a nie o konkrétne organizácie. Napriek tomu sa ŽSK snaží motivovať správcov tým, že kapitálové výdavky z prebytočného majetku poukazuje adresne.
ŽSK podrobne sleduje a mapuje možnosť športového vyžitia stredoškolskej mládeže a pripravuje rozsiahly projekt multifunkčných ihrísk. Rovnako zo strany Strednej zdravotníckej školy nebol predložený žiadny projekt, či štúdia, ktorá by mohla byť relevantne posúdená odborom vnútornej správy.
Čo sa týka nesúladu a myslenia, že neposkytnutie prostriedkov správcovi z odpredaja majetku vlastníka nie je v súlade so zákonom NR SR č. 523/2003 Z. z., žiada odbor vnútornej správy Úradu Žilinského samosprávneho kraja o predloženie dôkazov, ktoré by tomu nasvedčovali.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 15.07.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky